(www.dejiny.sk - podujatia - Slováci v Uhorských dejinách)

 

Vzdelávacie, Informačno-Agentúrne Centrum

pre pracovníkov školstva Trenčianskeho kraja

Pod Sokolicami č. 14, 911 01 TRENČÍN

v spolupráci

s Klubom trenčianskych historikov SHS pri SAV

 

POZVÁNKA

na

odborný seminár pre učiteľov dejepisu

 

Termín konania: 27. septembra 2000

Téma: Slováci v uhorských dejinách

Lektor: Prof. PhDr. Július Alberty, CSC., UMB Banská Bystrica

Garant: Mgr. Oľga Bočáková, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Miesto konania: Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, Hasičská 1, Trenčín, zasadacia miestnosť na 2. poschodí

PROGRAM

9,00 - 9,15 Prezentácia - otvorenie, organizačné pokyny
9,15 - 11,30 Slováci v uhorských dejinách (Prof. PhDr: Július Alberty, CSc.)
11,30 - 11,45 Diskusia
11.45 - 12,00 Prestávka na občerstvenie
12,00 - 13,00 Informácie a metodické pokyny k novej učebnici dejepisu pre gymnáziá,  Mgr. Oľga Bočáková, krajský metodik

Poznámka: Náklady na cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia.

Kontakt na VIAC - Mgr. Mária Igazova, tel./fax: 0831/744 33 67

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA

Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár pre učiteľov dejepisu, ktorý organizuje Vzdelávacie, informačno - agentúrne centrum Trenčín dňa 27.9.2000

Priezvisko, meno, titul: ....................................................................

Škola PSČ: .......................................................................................

 

.........................................                                        .........................................................

podpis učiteľa                                                              pečiatka a podpis riaditeľa školy