(www.dejiny.sk)

 

Matica slovenská v Martine, Múzeum Ľudovíta Štúra SNK v Modre, Muzeálna slovenská spoločnost' a Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

Juraj Fándly v slovenských kultúrno-osvetových, literárnych a národných dejinách

 

pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia

Modra

Naháč - Dol'any - Častá

18.-19. októbra 2000

Kultúrny dom Ľudovíta Štúra v Modre


PROGRAM

18. 10. 2000 - Modra - Mestské kultúrne stredisko

9°°-13°° hod.

Otvorenie rokovania konferencie

Fándlyho podiel na slovenskom národnom obrodení Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.

Filozofické myslenie slovenských osvietencov Doc. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

Juraj Fándly v polemikách a literárnej činnosti Tomáš Winkler

Fándlyho Rozprávky rozmarné i poučné Prof. PhDr. Edmund Hleba, CSc.

Ľudovýchovná spisba Juraja Fándlyho Mgr. Július Lomenčík

Diskusia

Prestávka - občerstvenie

Bernolákovčina ako spisovný jazyk Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

Bernoláková spisovná slovenčina v diele Juraja Fándlyho PhDr. Elena Krasnovská

Proces zániku bernolákovskej spisovnej slovenčiny a jeho doznievanie PhDr. Ján Debnár

Diskusia

Juraj Fándly a Slovenské učené tovarišstvo Prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.

Juraj Fándly ako kňaz a náboženský spisovatel' PhDr. Peter Mulík, CSc.

Kalendárium Juraja Fándlyho RNDr. Ľubomír Vladimír Prikryl, CSc.

Juraj Fándly ako regionálny historik PhDr. Ján Dubovský, CSc.

Juraj Fándly v literárnomúzejnej a pamiatkovej prezentácii Mgr. Oľga Pavúková

Juraj Fándly vo výchovno-vyučovacom procese Mgr. Július Lomenčík

Diskusia

19. 10. 2000

Exkurzia po stopách Juraja Fándlyho Modra - Naháč - Doľany - Častá

Odchod o 9°° hod. spred budovy Ľudovíta Štúra v Modre. Náklady na dopravu hradí Matica slovenská v Martine.

Pokyny pre referentov a účastníkov konferencie:

Cestovné, stravné a ubytovanie referentom zabezpečí a hradí Múzeum Ľudovíta Štúra SNK v Modre na základe záväznej písomnej prihlášky. Múzeum Ľ. Štúra SNK zabezpečí ubytovanie a stravovaníe aj pre ostatných príhlásených účastníkov.

Referáty na konferencii v žiadom prípade nemóžu trvať dlhšie ako 20 minút, na publikovanie sa ich rozsah neobmedzuje. Referáty a diskusně príspevky je nevyhnutné odovzdať prof. Imrichovi Sedlákovi ešte počas konferencie, aby mohli byť zaradené do monotematického Zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorý vyjde do konca roku 2000. Zborník vydá Muzeálna slovenská spoločnosť z finančného príspevku Ministerstva kultúry SR.

9°°-14°° hod.

Exkurzia po Po Kontakt: Prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc. - Matica slovenská 036 52 Martin, Nám. J. C. Hronského č. 1 - pondelok, štvrtok a piatok - č. tel. 0842/413 24 54; v utorok a stredu Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici; Ružová 11, 975 53 Banská Bystrica, č. tel. 088/414 56 55, 414 56 48.

Mgr. Oľga Pavúková - Múzeum Ľudovíta Štúra SNK v Modre, č. tel. 0704/647 29 44, 647 27 65.