(Dejiny - Podujatia - Mestá v strednej Európe)

 

 

Historický ústav SAV (výskumný projekt 2/7097/20)

Centre francais de recherches en sciences sociales, Praha

Sekcia všeobecných dejín Slovenskej historickej spoločnosti

 

 

 

 

 

Mestá v strednej Európe: výskumné metódy, štúdium prípadov

 

  1. stretnutie francúzskych, českých a slovenských historikov

Bratislava

9. - 11. novembra 2000

Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Drotárska cesta 46

 

Program:

Štvrtok, 9. novembra 2000

16, 00 - 17, 30

 

Otvorenie kolokvia

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

 

Príhovor

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. riaditeľ Historického ústavu SAV

 

Úvodné slovo

prof. Bernard MICHEL, Université Paris I, Sorbonne

 

Prečo sme sa zišli? Kolokvium Mestá v strednej Európe a jeho ciele

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, CSc., HÚ SAV

 

Historickokartografické metody v dějinách měst

PhDr. Eva Semotanová, DrSc., HÚ AVČR Praha

17,30 - 18,00 Diskusia

Piatok, 10. novembra 2000

9, 00 - 10, 45

Predsedá Antoine Mares, riaditeľ CEFRES (Praha)

Stredoeurópske mestá a Francúzsko v 15. - 19. storočí

 

Město a šlechta v raném novověku (Konec 15. - zač. 17. století)

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Archiv hlavního města Prahy

 

Vplyv Paríža na Prahu v 19. a 20. storočí

prof. Bernard Michel, Paris-Sorbonne

 

Žena ve městě. Malířka Zdenka Braunerová mezi Paříží a Prahou

PhDr. Milena Lenderová, CSc., Jihočeská univerzita České Budějovice

Diskusia

Prestávka

 

11, 00 - 12, 45

Predsedá Pavol Petruf, Historický ústav SAV

Bratislava a jej obyvatelia v 19. a 20. storočí

 

Komunálna sociálna starostlivosť v multikultúrnej Bratislave na prelome 19. a 20. storočia

PhDr. Gabriela Dudeková, HÚ SAV, Bratislava

 

Prešporskí Maďari (1890-1914), krátkodobá dominancia?

Dr. Catherine Horel, CNRS, Strasbourg

 

Verejné pôsobenie legionárov a ich aktivity v Bratislave po vzniku ČSR

PhDr. Natália Krajčovičová, CSc., HÚ SAV

Diskusia

Obedňajšia prestávka

 

14, 30 - 16, 15

Predsedá Bernard Michel

Rozvoj Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska

PhDr. Alena Bartlová, CSc., HÚ SAV

 

Židovská Bratislava v rokoch 1918-1939

PhDr. Katarína Hradská, PhD., HÚ SAV

 

Bratislava očami francúzskych diplomatov

PhDr. Pavol Petruf, DrSc. Historický ústav SAV

Diskusia

Prestávka

 

16, 30 - 18, .30

Predsedá Milena Lenderová

Viedeň a menšiny

 

Viedeň koncom storočia, kolíska novej politickej kultúry

prof. J.-P. Bled, Université Paris 4

 

Česká a slovenská menšina vo Viedni po prvej svetovej vojne

PhDr. Zuzana Poláčková, CSc., Politologický kabinet SAV

Diskusia

 

Sobota, 11. novembra 2000

9, 00 - 11, 00

Predsedá Bohumila Ferenčuhová

Malé mestá na Slovensku

 

Martin, Štefan Krčméry a Provence

PhDr. Július Vanovič, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV

 

Občan a radnica. Problémy mesta Trenčína v prvých rokoch po prevrate

PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., HÚ SAV Bratislava

 

Verejný život v mestách po vzniku slovensko-maďarskej hranice (Lučenec a Komárno 1919-1938)

PhDr. Elena Mannová, CSc. HÚ SAV Bratislava

Diskusia

Prestávka

 

11, 00 - 13, 00

Predsedá Jean-Paul Bled

Mestá na Slovensku v optike etnológie - východiská a výsledky

PhDr. Katarína Popelková, CSc., Etnologický ústav SAV

 

Historický výskum v pamiatkovej starostlivosti a dejiny Bratislavy

PhDr. Viera Obuchová, CSc., Pamiatkový ústav mesta Bratislavy

 

Vzťahy štátnej správy a samosprávy na Slovensku - vládny komisár v Bratislave a ďalších mestách v tridsiatych a štyridsiatych rokoch

Mgr. Ondrej Podolec, Historický ústav SAV

Diskusia

Záver kolokvia

Simultánny preklad zabezpečený

Kolokvium organizujú odborníci na dejiny strednej Európy a na medzinárodné vzťahy v rámci pravidelných vedeckých stretnutí (od roku 1990 už šieste) slovenských, francúzskych a českých historikov. Zídu sa na ňom francúzski autori monografií o stredoeurópskych metropolách Viedni (Jean-Paul Bled), Prahe (Bernard Michel), Budapešti, (Catherine Horel), slovenskí historici venujú pozornosť Bratislave, slovenskému literárnemu centru v Martine, a tiež špecifikám malých miest na Slovensku pred a po roku 1918. Českí historici predstavia vedecké metódy a prístupy umožňujúce zachytiť rozličné historické aspekty stredoeurópskych miest. Slovenskí etnológovia a sociológovia prispejú k štúdiu stredoeurópskeho multikulturalizmu z hľadiska ďalších, histórii príbuzných spoločenských vied. Cieľom kolokvia je predstaviť slovenským historikom a spoločenským vedcom výsledky francúzskych historikov - odborníkov na dejiny miest, priblížiť francúzskym historikom nové slovenské štúdiá v tejto oblasti a spoločne pokročiť vzhľadom na nové viacdisciplinárne metódy výskumu v oblasti vied o človeku a spoločnosti

Kontakt:

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, CSc.

Historický ústav SAV

Klemensova 19

813 64 Bratislava

tel.: 00 421 7/52926321, fax: 00 421 7/52961645

e-mail: hufere@klemens.savba.sk