(www.dejiny.sk)

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Mesto Kremnica

Mincovňa Kremnica, š. p.

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica

Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV Bratislava

Štátny ústredný Banský archív Banská Štiavnica

Štátny okresný archív Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici

Banský výskum, s. r. o. Prievidza

Slovenská banícka spoločnosť Banská Bystrica

Pozvánka na seminár

Z dejín baníctva a mincovníctva v Kremnici

Kremnica

18. -19. októbra 2000

Hotel CENTRÁL, Dolná 40 Kremnica

 

Program:

17. 10. 2000

Od 17, 00 hod.

Prezentácia a ubytovanie účastníkov

18. 10. 2000

7,00 - 9,00 hod.

Prezentácia  účastníkov

 

9,00 hod.

Otvorenie seminára

 

O montánnej archeológii v Kremnici

PhDr. Jozef Labuda, CSc., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

 

Zainteresovanost' ťažiarov v súkromných baniach v Kremnici koncom 18. storočia

PhDr. Jozef Surovec, Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica

 

Inštrukcia pre pracovníkov kremnických stúp v 18. storočí

Ing. Milan Hock, CSc., Slovenské Banské múzeum Banská Štiavnica

 

Príspevok k dejinám hutníctva v Kremnici v 18. storočí

PhDr. Miroslav Kamenický, CSc., Historický ústav SAV Bratislava 

 

Dejiny "Kremnickej spojenej bane Karo1 a mestskej bane"

 Zoltán Jakab, Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica

 

Niektoré osobnosti geologickej vedy a banskej techniky v Kremnici do konce 19. stor.

Ing. Ivan Herčko, CSc., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 

Geologická stavba Kremnických vrchov a ich žily očami  Gerharda vom Ratha

Ing. Ivan Herčko, CSc., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 

Mgr. Peter Jancsy, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

 

G. K. Zechenter a jeho vedecké styky s Johnom Wesleym Juddom a G. vom Rathom

Ing. Ivan Herčko, CSc., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 

Počiatky strojného vŕtania a prvé kompresory pre pohon vŕtacích kladiv v kremnickom rudnom revíre

Ing. Eugen Kladivík, CSc., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

 

Parné a prvé elektrické ťažné stroje v kremnickom rudnom revíre

Ing. Eugen Kladivík, CSc., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

 

Riadiaca a organizačná štruktúra slovenského baníctva v období I. ČSR (1918-1938)

PaedDr. Jaroslav Mazurek, CSc., Universita Mateja Bela Banská Bystrica

 

Historické aspekty geologického prieskumu kremnického rudného rajónu

Ing. Oliver Finka, Ing. Boris Bartalský, CSc., Kremnica GOLD, a. s. Banská Bystrica

 

Prehľad a výsledky prieskumných aktivít uskutočnených v kremnickom drahokovovom poli pracovníkmi bývalého Geologického prieskumu

Ing. Juraj Knésl, KKÁ-DSGC Banská Bystrica

 

12,00 hod.

Obed

 

14,00 hod.

Prehtiadka expozícií NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici, kremnického námestia a hradného areálu, alternativne - lokality Šturec v Kremnici

 

19,00 hod.

Večera a spoločenské posedenie

 

19. 10. 2000

 

7,00 hod.

Raňajky

 

8,00 hod.

Pokračovanie seminára

 

Komplexné zhodnotenie ložiska drahokovovýcó rúd v Kremnici 

RNDr. Pavol Veľký, ENVIGEO GROUP Banská Bystrica

 

Pizetum z kremnickej mincovne z r. 1546 -1566

PhDr. Mikuláš Čelko, Štátny okresný archív Banská Štiavnica

 

Zavedenie prvého vretenového raziaceho stroja-balanciera v kremnickej mincovní v technických a kultúrnyců súvislostiach

PhDr. Peter Zoričák, Mincovňa Kremnica, š. p.

 

Kremnická mincovňa a jej novodobé ražby medaili s banícko-geologickou tematikou

Ing. Jozef Slavkovský, CSc., Technická univerzita Košice

 

Súčasnost' a budúcnosť Mincovne Kremnica, štátny podnik

Ing. Marián Paučo, Mincovňa Kremnica, š. p.

 

Geotechnické príčiny porušenia historických objektov v Kremnici

Doc. RNDr. Jozef Malgot, PhD., Doc. RNDr. František Baliak, PhD., Ing. Július Bartók, Slovenská technická universita Bratislava

 

Významné návštevy mesta Kremnice od počiatkov po súčasnosť

Valéria Solčániová, Štátny okresný archív Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici 

 

Kremnické obdobie J. L. Bellu

Mgr. Adriana Ezrová, Štátny okresný archív Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici

 

Kremnický Banský chirurg - ránhojič Karol Taiber (1837-1867) 

Mgr. Lucia Krchnáková, Štátny ústredný Banský archív Banská Štiavnica

 

Príspevok k dejinám františkánov v Kremnici

Daniel Kianička, NBS-Múzeum minci a medailí Kremnica

 

Kremnické zbierky výtvarnej povahy v majetku Slovenského Banského múzea - Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

Mgr. Mária Čelková, Slovenské Banské múzeum Banská Štiavnica

 

Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Kremnici a jej okolí

Ing. Ľubomír Kmeco, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Diskusia, zhodnotenie a záver seminára

12,00 hod.

Obed