Dejiny - Podujatia - Komisia historikov Slovenska a rumunska (www.dejiny. sk)

 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

HISTORICKÝ ÚSTAV

KOMISIA HISTORIKOV SLOVENSKA A RUMUNSKA

  

SYMPÓZIUM

 

 Bratislava, 6.-7. decembra 2000

Slovenský národný archív

Drotárska cesta 42

Program:

6. 12. 2000 (streda)

9, 30 hod.

Otvorenie sympózia

Úvodné slovo predsedov komisie

 

Pracovná časť sympózia

9, 45 hod.

Predsedajúci: Milan Krajčovič, Pompiliu Teodor

Genéza stredovekého rumunského štátu

Ioan Aurel Pop

 

Archívy na Slovensku po roku 1918 – vývin pramennej základne

Peter Kartous

 

Nový pohľad na náboženské zjednotenie (Sv. Stolica, Habsburgovci a pravoslávna cirkev)

Ovidiu Ghitta – Pompiliu Teodor

Diskusia

Poludňajšia prestávka

 

15, 00 hod.

Predsedajúci: Pompiliu Teodor, Peter Kartous

Slovensko pred rokom 1918–1919

Milan Podrimavský

 

Striedanie politických strán v medzivojnovom období: doktríny, politika a voliči

Florin Müller

 

Medzinárodné súvislosti vývinu Slovenska v medzivojnovom období

Ladislav Deák

 

Slovenská rumunistika v medzivojnovomobdobí

Libuša Vajdová 

 

Slovensko v čase 2. svetovej vojny. Osobitosti jeho zahranično-politického postavenia

Ivan Kamenec

Diskusia

 

7. 12. 2000 (štvrtok)

9, 30 hod.

Predsedajúci: Ladislav Deák, Ioan Aurel Pop

 

Antikomunistický odboj v Rumunsku (po roku 1947)

Doru Radosav

 

Medzníky a kľúčové udalosti dejín Slovenska po 2. svetovej vojne

Michal Barnovský

 

Rumunská historiografia za roky 1998–1999

Eva Mârza

 

Slovenská historiografia od roku 1998

Alžbeta Sedliaková

 

Rumunistika na Slovensku v rokoch 1998–1999 - bibliografia

Alžbeta Sedliaková

Diskusia

Záverečné zhodnotenie sympózia: Pompiliu Teodor, Milan Krajčovič

Poludňajšia prestávka

 

15, 30 hod.

Interné zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska