Dejiny - Podujatia - Trnavská univerzita (www.dejiny.sk)

 

REKTOR TRNAVSKEJ UNIVERZITY,

DEKANI FAKÚLT A PRIMÁTOR MESTA TRNAVY

DOVOLUJÚ SI VÁS POZVAŤ NA SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ

 

150

ROKOV TRNAVSKEJ UNIVERZITY
V TRNAVE

 

KTORÁ SA BUDE KONAŤ 13. NOVEMBRA 2000

NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE

Hornopotočná 23, v Aule 1A1

 

Program:

10, 30 hod.

SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA V UNIVERZITNOM (KATEDRÁLNOM) CHRÁME

 

13, 00 hod.

OTVORENIE KONFERENCIE

G. F. Hándel: Canticorum iubilo

Zbor TU diriguje PhDr. Viera Kudriová

Úvodné slovo: prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., rektor TU

Príhovory hostí

 

Referáty:

 

Trnavská univerzita 1635 - 1777 - vo vzfahu k mestu a Európe

prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.

 

Filozofická fakulta TU 1635 - 1777

prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.

 

Teologická fakulta TU 1635 - 1777

doc. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos, PhD.

 

Právnická fakulta TU 1635 - 1777

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

 

Lekárska fakulta TU 1635 - 1777

prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.

 

Inštitucionálna báza Trnavskej univerzity 1635 - 1777

Dr.h.c. Hadrián Radváni

 

Pedagogická fakulta TU 1992 - 2000

doc. RNDr. Pavol Híc, CSc.

 

Fakulta humanistiky TU 1992 - 2000

doc. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD.

 

Fakulta zdravotníctva a soc. práce TU 1992 - 2000

prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc.