(www.dejiny.sk - podujatia - Česi na Slovensku)

Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum - Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku

MARTIN

Vás pozýva na konferenciu

 

ČESI NA SLOVENSKU

 

PROGRAM

19. október 2000

9,00 - 9,30 Prezentácia účastníkov

9,30            Slávnostné otvorenie, príhovory hostí

 

Česi a Slováci - vzťahy od najstarších dôb do vytvorenia spoločného štátu

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., SNM Bratislava

 

Česi na Slovensku 1918 - 1938

Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Filozofická fakulta UK Praha

 

Odsun českých zamestnancov zo Slovenska

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., Historický ústav SAV Bratislava

 

Výskum a prezentácia kultúry etnických minorít (teoretické a metodické východiská)

Doc. PhDr. Ján Botík, CSc., SNM - Historické múzeum Bratislava

Obedná prestávka

Prehliadka expozícií SNM - EM - Dokumentačného centra českej kultúry na Slovensku

 

13,30 hod. - pokračovanie konferencie

Výskum Čechov na Slovensku v rokoch 1918 - 1989 (stav a dielčie výstupy zámerov)

PhDr. Helena Nosková, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha

 

Česká komunita v Bratislave v medzivojnovom období

Daniel Luther, CSc., Etnologický ústav SAV Bratislava

 

České osobnosti vo vzťahu k Slovensku zastúpené v Slovenskom biografickom slovníku

PaeDr. Pavel Parenička, CSc., Slovenská národná knižnica Martin

 

Odraz českej literatúry a jej predstaviteľov v slovenských periodikách v rokoch 1918 - 1938

Irena Bohatová, Slovenská národná knižnica Martin

 

Slovenská tlač o českej otázke v období II. ČSR

Mgr. Barbora Bystrická, Filozofická fakulta UK Bratislava

Diskusia

Predpokladané ukončenie konferencie o 16,30 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Záväzné prihlášky posielajte do 30.9.2000 na adresu:

SNM - EM

Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku

Malá Hora 2, 036 80 Martin

Tel.: 0842*413 30 96

Tel/fax: 0842*423 01 36

e - mail: snm-em@bb.telecom.sk

Konferencia sa uskutoční v SNM - EM Martin

Ubytovanie účastníkov konferencie:

Penzión Čierna pani, Kuzmányho 424 Martin

Tel: 0842*413 15 23

Poplatok za ubytovanie:

dvojposteľová izba

2 osoby - 250,- Sk (lôžko/noc)

1 osoba - 300,- Sk (lôžko/noc)

uhradia účastníci na mieste

Referujúcim účastníkom hradí ubytovanie organizátor - SNM DCČK Martin.

Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí účastníkom vysielajúca organizácia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na konferenciu

ČESI NA SLOVENSKU

 

Meno, priezvisko, titul ..........................................................................................

..............................................................................................................................

Organizácia ..........................................................................................................

Adresa ..................................................................................................................

Telefón ......................................................

Fax ............................................................

E - mail .....................................................

Prednesiem diskusný príspevok (max. 10 minút) na tému: .........................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Organizátori si v prípade časovej tiesne vyhradzujú právo uverejniť neodprednášané diskusné príspevky v zborníku z konferencie.

Žiadam o zabezpečenie ubytovania

z 18.10. na 19.10.2000                                                áno  -  nie

z 19.10. na 20.10.2000                                                áno  -  nie

Dátum:                                                                         Podpis:

Pečiatka: