Dejiny - Fenomén Ruska (www.dejiny.sk)

 

Historický ústav SAV

Ústav svetovej literatúry SAV

Katedra ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK

Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy

 

Fenomén Ruska v slovenských dejinách a kultúre

 

 

Miesto konania:

Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť číslo 236

 

Program konferencie:

Pondelok, 27. novembra 2000

9:00 - 9:30 hod.

Otvorenie konferencie za účasti predstaviteľov Historického ústavu SAV, Ústavu svetovej literatúry SAV, Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK v Bratislave

 

9:30 - 10:00 hod.

Úvod do rokovania

 

Rusko v slovenských dejinách (Problémy interpretácie)

PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

 

Rusko v slovenskej kultúre z pohľadu dneška

Mgr. Eva Maliti, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava)

 

10:00 - 10:50 hod.

Mesianizmus vo vzťahu slovenskej politickej elity k Rusku (referát)

PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

 

Mesianizmus A.S. Chomiakova a vývin modernej slovenskej poézie (koreferát)

Mgr. Eva Maliti, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava)

 

Stredoeurópska politická tradícia a rusofilstvo slovenskej elity (koreferát)

PhDr. Dušan Škvarna (Katedra slovenských dejín FiF UK, Bratislava

 

10:50 - 11:05 hod.

Diskusia

 

11:05 - 11:15 hod.

Prestávka

11:15 - 11:55 hod.

Rusko a slovenská politika na prelome storočia - Vajanský versus Masaryk (referát)

PhDr. Daniela Kodajová (Historický ústav SAV, Bratislava)

 

Rusko očami slovenských podnikateľov do roku 1918 (referát)

Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Katedra slovenských dejín FiF UK, Bratislava)

 

11:55 - 12:10 hod.

Diskusia

 

Obedňajšia prestávka

 

13:30-14:05 hod.

Obraz Ruska v prácach slovenských legionárov (referát)

PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. (Katedra všeobecných dejín FF Prešovskej univerzity, Prešov)

Slovenskí vzdelanci v spore o charakter sovietskeho Ruska v 30. rokoch (koreferát)

PhDr. Milan Zemko, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

 

14:05-14:15 hod.

Diskusia

 

14:15 - 14:50 hod.

N. O. Losskij a kultúra slovenskej vedy (referát)

Mgr. Ľubor Matejko, PhD. (Katedra ruského jazyka a literatúry FiF UK, Bratislava)

 

Hĺbka a šírka záberu (ruská literatúra v medzivojnovom období) (koreferát)

Doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Katedra ruského jazyka a literatúry FiF UK, Bratislava)

 

14:50 - 15:05 hod.

Diskusia

 

15:05 - 15:15 hod.

Prestávka

 

15:15-15:35 hod.

ZSSR a koncepcia zahraničnej politiky slovenského štátu v roku 1940 (referát)

PhDr. Dagmar Čierna-Lantayová, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

 

15:35 - 15:50 hod.

Diskusia

 

Utorok, 28. novembra 2000

 

9:00 - 9:35 hod.

Ruská literatúra v ideologických zápasoch konca 40. začiatku 50. rokov (referát)

Mgr. Eva Maliti, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava)

 

ZSSR a komunistická elita v 50. rokoch (koreferát)

PhDr. Michal Barnovský, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

 

9:35 - 9:50 hod.

Diskusia

 

9:50 - 10:50 hod.

Impulzy Dostojevského v slovenskej literatúre (referát)

Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. (Katedra ruského jazyka a literatúry, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra)

Leonid Andrejev v slovenskej kultúre 20. storočia (referát)

PhDr. Soňa Pašteková, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava)

 

Ruská dráma v slovenskej divadelnej kultúre (referát)

Doc. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. (Šéfredaktor týždenníka Život, Bratislava)

 

10:50 - 11:05 hod.

Diskusia

 

11:05 - 11:15 hod.

Prestávka

 

11:15 - 11:55 hod.

Emblém osloboditeľa v slovenskom filme (referát)

Doc. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava)

 

Obraz Ruska v slovenskej tlači po auguste 1968 (referát)

Mgr. Barbora Černušáková (Ústav európskych štúdií UK, Bratislava)

 

11:55 - 12:10 hod.

Diskusia

 

Obedňajšia prestávka

 

13:30 - 13:50 hod.

Dramatizmus zlomu konca 80. rokov v recepcii ruskej literatúry na Slovensku (referát)

Doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Katedra ruského jazyka a literatúry FiF UK, Bratislava)

 

13:50 - 14:00 hod.

Diskusia

 

14:00 - 14:20 hod.

Slovenské politické strany a Rusko po roku 1989

Alexander Duleba (riaditeľ výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, kancelária Prešov)

14:20 - 14:40 hod.

Diskusia

 

14:40 - 15:00 hod.

Záver

za Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (PhDr. T. Ivantyšynová, CSc.)

 

Konferencia je súčasťou výskumného projektu 2/7244/20

Rusko a stredná Európa (reflexie, vzťahy, politika).

 

* * *

Kontakt:

 

PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc., Historický ústav SAV,

Klemensova 19, 813 64 Bratislava tel.: 07/52 92 63 21 kl.303,

fax: 07/52 96 16 45, e-mail: huivana@klemens.savba.sk

 

Mgr. Eva Maliti, CSc., Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13

813 64 Bratislava, tel.: 07/54 43 19 95, e-mail: usvlmal@savba.sk

 

Dĺžka trvania referátov 20 minút, koreferátov 15 minút a diskusných príspevkov 10 minút.