(www.dejiny.sk - podujatia - dejiny hutníctva na Slovensku)

 

Hutnícka fakulta TU Košice, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov

Fakulta BERG TU Košice

Pobočka Slovenskej hutníckej spoločnosti pri HF TU Košice

Historický ústav SAV Bratislava

Spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri Historickom ústave SAV Bratislava

Slovenské technické múzeum Košice

Zväz hutníctva, geológie a ťažobného priemyslu SR

SNM Múzeum kultúry Karpatských Nemcov Bratislava

 

Vás pozývajú na

 

ZHUTŇOVANIE MEDENÝCH RÚD V SPIŠSKO - GEMERSKOM REGIÓNE

(5. sympózium o dejinách hutníctva na Slovensku)

 

Miesto konania: UVZ Technickej univerzity Košice v Herľanoch

Termín: 20. - 22. septembra 2000

Program:

 • Vozár J.: Ťažba a zhutňovanie medených rúd na Spiši a v Gemeri

 • Kamenický M.: Príspevok k dejinám zhutňovania medených rúd v oblasti tzv. hornouhorských banských miest v 16. - 18. storočí

 • Labanič E.: Ťažba medi v okolí Gelnice

 • Pöss O.: Banícke mesto Prakovce

 • Magula R.: K histórii huty Nikolai (Mikuláš) v Slovinkách

 • Kunhalmi G.: Ťažba a zhutňovanie medených rúd v Mníšku n. Hnilcom

 • Weigner Ľ.: História výroby medi v Krompachoch

 • Ďuďa R., Baláž B.: Minerály medi v Spišsko - Gemerskom rudohorí

 • Slavkovský J.: Ložiská medených rúd v Spišsko - Gemerskom rudohorí a história ich exploatácie

 • Kunhalmi G.: Tichý potok - zašlá  sláva silného strediska baníctva a hutníctva

 • Mihok Ľ.: Slovenská železná cesta - projekt v rámci Európskej železnej cesty