Dejiny - Podujatia - Identita - národ - štát (www.dejiny.sk)

 

Historický ústav SAV Bratislava

Institut historie FF Masarykovej univerzity Brno

Historický ústav AV ČR pobočka Brno

Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu pobočka Bratislava, pobočka Brno

Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy

 

 Identita - národ - štát

 

Problémy formovania moderného ruského a ukrajinského národa

 

Workshop

 

Bratislava

5.apríla 2001

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,

Gondova 2, 4. poschodie, miestnosť číslo 417

 

10:00 – 10:15 Otvorenie

10:15 – 10:45

Varianten eines russischen Nationalbewustseins vom 16. bis 19. Jahrhundert (Referát)

Prof. A. Kappeler

(Viedenská univerzita, Rakúsko)

10:45 – 11:00 Diskusia

11:00 – 11:20

Stát, církev a formovaní národní identity Rusů (od 12.-14. stol.) (Koreferát)

Doc. PhDr. Pavel Boček

(Masarykova univerzita, Brno, ČR)

11:20 – 11:40 Diskusia

 

Obedňajšia prestávka

13:30 – 13:50

Genéza ruského nacionalizmu: Problémy interpretácie (Koreferát)

PhDr. Tatiana Ivantyšynová

(Historický ústav SAV, Bratislava, SR)

13:50 – 14:00 Diskusia

14:00 – 14:20

Fenomen státnosti a imperialnosti ve formovaní ruské národní identity (koreferát)

Doc. PhDr. Radomír Vlček

(Historický ústav AV ČR, pobočka Brno, ČR)

14:20 – 14:30 Diskusia

14:30 – 14:55

Russkij projekt stroiteľstva nacii vo vtoroj polovine 19 v. (koreferát)

Dr. Alexej Miller

(štipendista IWM Viedeň, Rakúsko)

 

14:55 – 15:05 Diskusia

15:05 – 15:35

Formirovanije ukrajinskoj naciji: Staryje i novyje mify (referát)

Prof. Jaroslav Hrytsak

(host. prof. Viedenskej univerzity, Rakúsko)

15:35 – 15:50 Diskusia

15:50 – 16:10

 

Ukrajinská národní a státní idea na české půde (koreferát)

PhDr. Bohdan Zilynskyj

(Univerzita Karlova, Praha, ČR)

16:10 – 16:20 Diskusia

Záver

Konferencia je súčasťou výskumného projektu 2/7244/20

Rusko a stredná Európa (reflexie, vzťahy, politika).

 

Kontakt:

PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc., Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, tel.: 07/ 52 92 63 21 kl. 303, fax: 07/ 52 96 16 45, e-mail: huivana@klemens.savba.sk

 

Dĺžka trvania referátov 30 minút, koreferátov 20-25 minút.

 

Rokovací jazyk: ruština, angličtina, nemčina