Dejiny - podujatia - Poslanie a profilácia múzeí (www.dejiny.sk)

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

Slovenské národné múzeum - Národné múzejné centrum v Bratislave

Fakulta prírodných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici -

Katedra ekomuzeológie v Banskej Štiavnici

Zväz múzeí na Slovensku

Vás pozývajú na

medzinárodnú konferenciu

 

Poslanie a profilácia múzeí

najnovších dejín v 21. storočí

 

Miesto: Múzeum SNP Banská Bystrica

Dátum: 16. november 2000

 

Program:

16. november - štvrtok

9, 00 hod.

Prezentácia účastníkov

 

9, 30 hod.

Otvorenie konferencie

Príhovor zástupcu Ministerstva kultúry SR

 

Referáty:

10, 00 - 10, 30 hod.

Ľudstvo na prahu nového tisícročia a úloha múzejnej kultúry

Z. Z. Stránský, Slovenská republika

 

10, 30 - 11,15 hod.

Súčasné dejiny a múzeá

Katharina Flügel, Spolková republika Nemecko

 

11, 15 - 11, 45 hod.

Historické vedomie, múzeá a súčasná spoločnosť

Vojtech Korim, Slovenská republika

 

11, 45 - 12, 30 hod.

Koreferáty zahraničných účastníkov o súčasnom stave a problematike múzeí najnovších dejín

zástupcovia múzeí z Českej republiky a Francúzska

 

12, 30 - 13, 30 hod.

Obedňajšia prestávka

 

13, 30 - 14, 00 hod.

Koreferáty domácich a zahraničných účastníkov o súčasnom stave a problematike múzeí najnovších dejín

zástupcovia múzeí z Poľska a Slovenskej republiky

 

14, 30 - 15, 00 hod.

Inovovaná koncepcia Múzea SNP

Ján Stanislav, Slovenská republika

 

15, 00 - 16, 00 hod.

Diskusia k téme konferencie a koncepcie Múzea SNP

 

16, 00 hod.

Záver konferencie