P R O G R A M

 

medzinárodnej konferencie

 

ÚČASŤ KRESŤANOV

V  PROTIFAŠISTICKOM ODBOJI

V EURÓPE V ROKOCH 1939 – 1945

 

Prvá časť konferencie

 

Postoje evanjelických kresťanov k fašizácii a nacizácii

spoločenského života v strednej Európe v rokoch 1933 –1945

 

24. – 25. október 2000, Múzeum SNP Banská Bystrici

 

 

 

24. október (utorok)

 

9.00 – 10.00 Prezentácia účastníkov

10.00            Otvorenie konferencie

 

10.30 – 13.00  I. tematický blok : Korene fašizmu a nacionalizmu v strednej Európe

 

Referáty:

 

Národný socializmus – hnutie v Rakúsku a Nemecku, Ulfried BURZ, Rakúsko

Teológia a právny systém, Július FILO, Slovenská republika

Nacionalizmus z politologického hľadiska, Marcela GBÚROVÁ, Slovenská republika

 

 

13.00 – 14.30  Obedňajšia p r e s t á v k a

 

14.30 – 18.00 II. tematický blok : Postoje evanjelických kresťanov k fašizácii a nacizácii spoločenského života

 

Referáty:

Odbojové hnutie evanjelických kresťanov v Nemecku, Ernest UHL, Spolková republika Nemecko

Protifašistický odboj v Sliezsku, Mečislav BORÁK, Česká republika

Evanjelici v protifašistickom odboji v Sliezsku, Josef ŠIMEČEK, Česká republika

 

16.00 – 16.15  P r e s t á v k a

 

Evanjelici v protifašistickom odboji v Čechách, Lubomír MIŘEJEVSKÝ, Česká republika

Evanjelici v protifašistickom odboji v Poľsku, Pavel ANWEILER, Poľsko

 

17.15  D i s k u s i a

 

18.00 V e č e r a

 

19.00 Kultúrny program pre účastníkov konferencie

 

 

25. október (streda)

 

9.00 – 10.30 Referáty:

Protifašistický odboj evanjelikov v Maďarsku, Károly Tóth, Maďarsko

Protifašistický odboj kalvínov na Slovensku, Eugen Miko, Slovenská republika

Evanjelici v protifašistickom odboji na Slovensku, Daniela Baranová, Slovenská republika

 

 10.30 – 10.45 P r e s t á v k a

 

10.45 – 12.45  Koreferáty a diskusné príspevky

 

12.45               Záver konferencie

 

13.00 – 14.30  Obedňajšia p r e s t á v k a

 

14.30 – 16.30  Prehliadka stálej expozície Múzea SNP a výstav

 

16.30 – 19.00  Spoločenský večer pre účastníkov konferencie