(www.dejiny.sk)

 

K počiatkom našich dejín

(Slovensko-maďarská konferencia historikov - Ostrihom)

 

Termín: 25.-27.októbra 2000

Miesto: Hradné múzeum - Ostrihom

Organizátori:

Historický ústav Mad'arskej akadémia vied

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Mad'arské národné múzeum

Ostrihomské hradné múzeum

Slovensko-mad'arská komisia historikov

 

25. októbra (streda):

14 h: Zasadnutie Slovensko-mad'arskej komisie historikov

17 h: Úvodné prednášky:

Dušan Kováč, vedecký sekretár SAV

Ferenc Glatz, predseda MAV

Recepcia

 

26. októbra (štvrtok):

9.30 h-12 h:

Richard Marsina: Zaujatie Karpatsko-dunajskej kotliny starými Mad'armí

Engel Pál : Povest' o bielom koňovi (O historickom kontexte povesti)

Ján Lukačka : Slovensko-mad'arská etnická hranica vo včasnom stredoveku

Diskusia

 

13 h: Obed

 

15 h-18 h:

Ján Steinhübel : Uhorská komitátna organizácia na území Slovenska v 11. storočí

Zsoldos Attila : Župná organizácia v štáte Sv. Štefana

Nógrády Árpád : Kráľovský dvor a zriadenie krajiny

Diskusia

19.30 h : Večera

27. októbra (piatok)

9.30 h-12 h:

Vincent Múcska : Cirkevná politika Sv. Štefana v zrkadle jeho zákonov

Szovák Kornél : Organizácia církvi v 11. storočí

Tringli István : Pojem stredovekého štátu

 

14.30 -16 h :

Okrúhly stól na tému : Spoločné dejiny - ako interpretačný rámec