(www.dejiny.sk - podujatia - knižná kultúra na Záhorí)

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine, Historický ústav SAV v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV a nadácia Pro historia pri HÚ SAV, Spolok slovenských knihovníkov – Bibliografická sekcia a Knihovnícka sekcia - Komisia historických knižničných fondov, Záhorská knižnica v Senici a Záhorské múzeum v Skalici usporiadajú v dňoch 10.-12. októbra 2000 v Skalici celoslovenský seminár venovaný dejinám knižnej kultúry.

KNIŽNÁ KULTÚRA NA ZÁHORÍ

Zámerom podujatia je prispieť k rozsiahlemu interdisciplinárnemu výskumu dejín knižnej kultúry v regióne Záhoria na západnom Slovensku. Seminár je určený pre pracovníkov z rozličných vedeckých pracovísk SAV, knižníc, múzeí i niektorých fakúlt vysokých škôl. Seminár plánujeme rozdeliť do viacerých blokov, kde by sa hodnotili centrá vzdelanosti, dejiny tlačiarní v danom regióne, kníhkupectvá a súkromné i inštitucionálne knižnice. Ďalšie príspevky budú o rukopisných a tlačených literárnych pamiatkach vyhotovených alebo zachovaných v tomto kraji nielen z hľadiska knihovedného, ale aj filologického, literárneho, umenovedného alebo teologického. Koncepčne sem budú zahrnuté informácie o najnovších výsledkoch spracovávania starých tlačí automatizovanou formou, o ich ochrane a reštaurovaní.

Prednášky a referáty budú tak ako po iné roky publikované v zborníku o problémoch a dejinách knižnej kultúry KNIHA. Seminár organizačne bude zabezpečený vo vybraných hoteloch v Skalici, príp. v Skalických Horách a v Holíči, odkiaľ sa zabezpečí odvoz. Predbežná cena ubytovania bude cca 150.- až 500.- Sk, strava podľa dohovoru – raňajky cca 50.- Sk, obed cca 150.- Sk, večera cca 150.- Sk.

Záväzné prihlášky na seminár prosíme zaslať  na adresu:

Mgr. Klára KOMOROVÁ
NBÚ SNK v Matici slovenskej
nám. J. C. Hronského 1
036 52 M a r t i n
(Tel.: 0842/4131371 alebo 4132993, E-mail: komorova@snk.sk)