Dejiny - Podujatia - Spomienky ako historický prameň (www.dejiny.sk)

 

 

 

 

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra histórie Filozofickej fakulty

 

 

 

Spomienky ako historický prameň

 

(Odborný seminár)

 

 

 

 

 

Dátum:

24. mája 2001 (štvrtok)

 

Miesto konania:

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ul. J. Herdu 2, Trnava

učebňa S 01

 

Program:

1. Privítanie účastníkov a organizačně pokyny 8,30 - 9,00 hod.

2. Príhovor Jeho magnificencie prof. PhDr. Jána Podoláka, DrSc.

3. Príhovor Jeho spectability doc. PhDr. Petra Baláža, CSc.

 

Spomienky ako metodologický problém

doc. PhDr. Marián SKLÁDANÝ, CSc., FF UK Bratislava

 

O zmysle zberu spomienok

PhDr. Ladislav TAKÁČ, CSc., Bratislava

 

Pramenná hodnota spomienok

PhDr. Marta MELNÍKOVÁ, Slovenský národný archív Bratislava

 

Oral history - metóda a ciel'

PhDr. Zuzana PROFANTOVÁ, CSc. FF UCM Trnava

 

Spomienky v kontexte výučby dejepisu na základných a stredných školách

PaeDr. Viliam KRATOCHVÍL, PhD., FF UK Bratislava

 

Antická história ako zovšeobecnenie spomienok a analistika ako chronologické usústavňovanie udalostí

doc. PhDr. Ján ŠKODÁČEK, CSc., Katedra politológie UCM, Trnava

 

Ciele a funkcia spomienkových žánrov v rímskej antickej historiografii

doc. PhDr. Pavol VALACHOVIČ, CSc., Katedra histórie FF UCM Trnava

 

Memoárová literatúra v zbierkovom fonde Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice (Úvod do problematiky)

Terézia KAŠŠAYOVÁ, Archív literatúry a umenia SNK, Martin

 

Spomienky ako metóda výskumu a dokumentácie remesla

Juraj HERMAN, Historické múzeum SNM Bratislava

 

Bratislavské súdne procesy vo svetle slovenskej barokovej memoárovej prózy

Mgr. Gizela GÁFRIKOVÁ, CSc., FF UCM, Trnava

 

Diela spomienkového charakteru a ich význam pre dejiny raného novoveku.

PhDr. Ivan MRVA, CSc. , FF UCM Trnava  

 

Spomienky ako historický prameň k dejinám vyst'ahovalectva  

PhDr. Marta DOBROTKOVÁ, CSc., FH TU, Trnava

 

Spomienky vo výskume Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období  

Mgr. Jaroslava ROGUĽOVÁ, Historický ústav SAV, Bratislava

 

Spomienky účastníkov španielskej občianskej vojny a ich pramenné využitie

PhDr. Peter SZÁRAZ, CSc., FF UK Bratislava  

 

Spomienkové poznámky dr. Jána Hudáka ako historický prameň?

prof. PhDr. Šimon ONDRUŠ, CSc., FF UCM Trnava

 

Autobiografické rozprávania o revolúciách 1968 a 1989  

Radoslav POMICHAL - Peter MARCINKOVIČ`, FF UCM Trnava