Dejiny - Podujatia - O sakrálnej architektúre na Slovensku a v Trenčianskom kraji  (www.dejiny.sk)

 

Trenčianske múzeum, Klub trenčianskych historikovi SHS pri SAV, Pamiatkový ústav Bratislava - stredisko Trenčín,

Štátna Krajská knižnica Michala Rešetku, Štátny okresný archív Trenčín

Vás pozývajú na vlastivedný seminár

 

O sakrálnej architektúre na Slovensku

 a v Trenčianskom kraji

 

22.novembra 2000 ( streda ) o 10, 00 hodine

v hlavnej budove Trenčianskeho múzea ( bývalý Župný dom)  Mierové nám.4ó

súčast'ou vlastivedného seminára je výstavka odbornej literatúry, archívnych dokumentov a premietanie diapozitívov.

Tešíme sa na stretnutie

Program:

Vývoj sakrálnej architektúry na Slovensku

Doc. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislava:

 

Z archeologických nálezov sakrálnej architektúry na Kláštorisku Skale útočišt'a v Slovenskom raji

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc, Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Novšie poznatky k sakrálnym pamiatkam trenčianskeho regiónu

PhDr. Tamara Nešporová, Trenčianske múzeum

 

Archelologický výskum zaniknutého kostola v Hrušovom - Bzinciach pod Javorinou

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc, Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Nálezy a reštaurovanie stredovekej nástennej maľby v rím. kat. kostole sv. Kozmu a Damiana v Trenčianskych Biskupiciach v miestnej častí Trenčína

PhDr. Ingrid Gajdošová, Pamiatkový ústav Bratislava, stredisko Trenčín

 

Ikonografie stredovekých nástenných malieb v rím. kat. kostole v Porube, okr. Prievidza

Mgr. Barbora Matáková, Pamiatkový ústav Bratislava - stredisko Trenčín, pracovisko Bojnice