Študent histórie...
www.dejiny.sk

Historické pracoviská

VEDECKOVÝSKUMNÉ | VYSOKOŠKOLSKÉ | ARCHÍVY | MÚZEÁ | GALÉRIE

VEDECKOVÝSKUMNÉ

Späť na začiatok

VYSOKOŠKOLSKÉ

BANSKÁ BYSTRICA  - Univerzita Mateja Bela
      
Fakulta humanitných vied
           Katedra histórie

BRATISLAVA - Univerzita J. A. Komenského
      
Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta
           Katedra cirkevných dejín
      
Teologický inštitút - odbočka Nitra
           Katedra cirkevných dejín
      Filozoficka fakulta
              Katedra všeobecných dejín

              Katedra slovenských dejín 
              Katedra archívnictva a pomocných vied historických
            Katedra dejín výtvarného umenia
            Katedra archeológie
       Pedagogická fakulta 
             Katedra slovenských a všeobecných dejín
       Právnická fakulta
             Katedra právnych dejín
         
Pracovisko podliehajúce Rektorátu UK
             Inštitút judaistiky

KOŠICE - Univerzita P. J. Šafárika
          
Právnická fakulta
             Katedra dejín štátu a práva

NITRA - Univerzita sv. Konštatína
         Filozofická fakulta
             Katedra archeológie
             Katedra histórie

PREŠOV - Prešovská univerzita
          Fakulta humanitných a prírodných vied
               Katedra dejín
          Filozofická fakulta
               Katedra všeobecných dejin
                   
Katedra slovenských dejín a archívnictva
          Pravoslávna bohoslovecká fakulta
                Katedra cirkevných dejín
           Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta
                Katedra cirkevných dejín

TRNAVA - Univezita sv. Cyrila a Metoda
            Filozofická fakulta
                 Katedra histórie

TRNAVA - Trnavská univerzita
             Fakulta humatistiky
                 Katedra klasickej archeológie 
                  Teologická fakulta
                    
Katedra biblických a historických vied                  

Späť na začiatok

VEDECKOVÝSKUMNÉ | VYSOKOŠKOLSKÉ | ARCHÍVY | MÚZEÁ | GALÉRIE


Uložte si link nášho projektu do Vašich bookmarkov, zaraďte si ho medzi obľúbené adresy.
Ako? Stisnite prosím naraz nasledujúce dve klávesy CTRL+D!

Späť na hlavnú stránku...   Pridaj URL / WWW stránku

Reklamný banner www.dejiny.sk vytvorený pre výmenný reklamný systém  - BillBoard.cz!

Autori projektu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc. a Mgr. Peter Krákorník
Copyright © 1999 - 2000, A-Zet, Akronet, Bratislava, Slovensko
E-mail: dejiny@dejiny.sk * ICQ: 44540186
Aktualizácia: 16.04.2001 12:44:50
Made in Slovakia