DEJINY - VEDECKÉ SPOLOČNOSTI A SPOLKY - ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA HISTORIKOV (www.dejiny.sk)

 

ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA HISTORIKOV (1994-2004)  


ČESKO - SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA

Verzia PDF od r. 1996 - 2002


ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA HISTORIKOV (1994-2004)

Pôsobenie bilaterálnych komisií historikov sa v posledných desaťročiach stalo bežnou a zväčša produktívnou formou spolupráce medzi jednotlivými národnými historiografiami. Komisie nemajú nahrádzať činnosť historických výskumných pracovísk a ich ambíciou nie je ani pôsobiť ako zastrešovacia, či kontrolná inštitúcia. Ich hlavnou funkciou je iniciovať a koordinovať spoluprácu vo všetkých oblastiach súvisiacich s historickým výskumom, popularizáciou, edičnou činnosťou, informačnými tokmi, vyučovaním dejepisu na všetkých typoch škôl, doktorandským štúdiom a pod.

Z podobných príčin a zámerov vznikla aj Česko-slovenská komisia historikov. Pri jej zrode v priebehu roka 1994 stáli prezidenti oboch štátov V. Havel a M. Kováč, ako aj poprední českí a slovenskí historici, ktorí pociťovali potrebu prekonať istú izoláciu a dostať vzájomné vzťahy na skutočne nadštandardnú úroveň. Zatiaľ čo v iných oblastiach zostalo, žiaľ, len pri jej deklarovaní, aktivity Česko-slovenskej komisie historikov majú rozhodujúci podiel na tom, že historické vedy sú v tomto smere príťažlivou výnimkou.

Česko-slovenská komisia historikov má osemnásť členov, po deviatich za každú stranu, ktorých menovali Národné komitéty historikov - slovenský a český. V komisii sú zastúpené univerzitné a výskumné historické pracoviská zo SR a ČR. Jej predsedom je za slovenskú časť vedúci vedecký pracovník Historického ústavu SAV Ivan Kamenec a za českú časť bývalý riaditeľ Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Vilém Prečan.

Slovenská časť komisie:

1. PhDr. Ivan Kamenec, CSc. - predseda
Historický ústav SAV

2. Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. - tajomník
Filozofická fakulta UK

3. Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
Vojenský historický ústav

4. PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Historický ústav SAV

5. PhDr. Xénia Šuchová, CSc.
Historický ústav SAV, pobočka Banská Bystrica (nahradila PhDr. Máriu Dobríková)

6. PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Slovenská akadémia vied

7. Doc. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.
Filozofická fakulta UK

8. PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Politologický ústav SAV

9. Prof. PhDr.Peter Švorc, CSc.
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Česká časť komisie:

1. Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. - predseda
Čs.dokumentačné středisko Dobřichovice

2. PhDr. Vojtech Čelko - tajomník
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

3. doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno

4. PhDr. Josef Harna, CSc.
Historický ústav AV ČR

5. PhDr. Miloslava Melanová
Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec

6. Prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.
Filozofická fakulta UK

7. PhDr. Petr Hofman
Historický ústav Armády ČR (nahradil Doc. PhDr. Karla Pichlíka, CSc.)

8. Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Filozofická fakulta UK

9. Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.
Filozofická fakulta Univerity Palackého Olomouc

Komisia sa schádza dvakrát do roka, vždy raz v ČR a v SR. Počas svojho 10-ročného trvania uskutočnila spolu 19 zasadaní v univerzitných centrách oboch republík. Zasadania boli s výnimkou prvých dvoch spojené s vedeckým podujatím (konferencia, seminár) alebo s podujatím pre širšiu verejnosť (pódiové diskusie) alebo s oboma súčasne.

Komisia si za roky svojej činnosti získala vážnosť a uznanie aj medzi vedeckými, spoločenskými a politickými predstaviteľmi oboch republík. Je pravidelne prijímaná dekanmi fakúlt a rektormi univerzít, primátormi jednotlivých hosťujúcich miest, veľvyslancami oboch štátov, predsedami zákonodárnych zborov a prezidentami republík. Na týchto stretnutiach sa formulovali ďalšie úlohy činnosti a súčasne komisia nastoľovala na riešenie najakútnejšie otázky vzájomného poznávania a poznania sa, vedeckej komunikácie, učebníc dejepisu a pod.

Doterajšie podujatia komisie:

1. zasadanie - Praha - jeseň 1994
(prijatie na Veľvyslanectve SR)
2. zasadanie - Bratislava - jar 1995
(prijatie prezidentom SR)
3. zasadanie - Brno - jeseň 1995
(vedecká konferencia Obnova spoločného štátu Čechov a Slovákov po 2. svetovej vojne - obavy a nádeje, predstavy a skutočnosť na pôde Filozofickej fakulty Masarykovy univerzity)
4. zasadanie - Nitra - jar 1996
(pódiová diskusia Čechoslovakizmus a autonomizmus v dejinách Čechov a Slovákov na pôde Univerzity Konštantína Filozofa)
5. zasadanie - Olomouc - jeseň 1996
(vedecký seminár Občiansky a národnostný princíp v československej demokracii, 1918-1938 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Palackého)
(prijatie prezidentom ČR)
6. zasadanie - Prešov - jar 1997
(vedecká konferencia Podkarpatská Rus v dejinách Československa, 1918-1939 na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity)
7. zasadanie - Brno - jeseň 1997
(vedecká konferencia Česi a Slováci v období 1948-1967 na pôde Filozofickej fakulty Masarykovy univerzity)
8. zasadanie - Banská Bystrica - jar 1998
(pódiová diskusia Idea česko-slovenskej štátnosti v českej a slovenskej spoločnosti počas 2. svetovej vojny na pôde Univerzity Mateja Bela)
9. zasadanie - Praha - jeseň 1998
(medzinárodná vedecká konferencia Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě pod záštitou predsedu Senátu ČR P. Pitharta)
(prijatie na MZV ČR, prijatie na Veľvyslanectve SR v prítomnosti bývalého prezidenta SR)
10. zasadanie - Trnava - jar 1999
(vedecké sympózium Náboženský exil v období novoveku na pôde Trnavskej univerzity)
(prijatie na Veľvyslanectve ČR)
11. zasadanie - Hradec Králové - jeseň 1999
(seminár České, slovenské a česko-slovenské dejiny na pôde Východočeskej univerzity)
12. zasadanie - Bratislava - jar 2000
(pódiová diskusia Česko-slovenské vzťahy v 20. storočí na pôde UK)
(prijatie ministrom zahraničných vecí SR E. Kukanom, rektorom UK a na Veľvyslanectve ČR)
13. zasadanie - České Budějovice - jeseň 2000
(konferencia Žena v ranonovovekej spoločnosti na pôde Juhočeskej univerzity)
14. zasadanie - Nitra - jar 2001
(medzinárodná konferencia Židia v Československu (1918-1945) na pôde Univerzity Konštantína Filozofa)
15. zasadanie - Ústí nad Labem - jeseň 2001
(panelová diskusia venovaná problematike nemeckého faktora v česko-slovenských vzťahoch na pôde Univerzity J. E. Purkyně)
16. zasadanie - Košice - jar 2002
(medzinárodný seminár Maďari v Československu a česko-slovenské vzťahy spoluorganizovaný Spoločenskovedným ústavom SAV)
(prijatie na maďarskom konzuláte)
17. zasadanie - Praha - jeseň 2002
(prednáškové podujatie na tému rozpadu ČSFR, vedecký seminár na tú istú tému a pódiová diskusia s aktérmi vtedajšej politiky)
(prijatie predsedom Senátu ČR a na Veľvyslanectve SR)
18. zasadanie - Bratislava - jar 2003
(pódiová diskusia o desaťročí česko-slovenských vzťahov po rozdelení ČSFR a vedecké podujatie Česko-slovenské historické fórum na pôde Českého centra s prezentáciou výsledkov, výskumných problémov a zámerov českej historiografie po roku 1989)
19. zasadanie - Opava - jeseň 2003
(vedecký seminár Česko-slovenské pohraničie (Etnická a ekonomická dynamika) na pôde Slezskej univerzity)

Mimoriadny ohlas mala masovo navštívená pódiová diskusia v Nitre na jar 1996, vedecká konferencia v Prešove na jar 1997 venovaná dejinám Podkarpatskej Rusi, veľká medzinárodné konferencia v Prahe na jeseň 1998 venovaná ČSR v období 1918-1938, aktivity komisie k 10.výročiu rozpadu spoločného štátu a bratislavská prezentácia výsledkov českej historiografie (jar 2003).

Materiály z vedeckých podujatí komisie, výsledky českej a slovenskej historickej vedy dosiahnuté na poli vzájomných vzťahov a spoločnej histórie, komentované dokumenty, polemiky, recenzie, bibliografie a ďalšie materiály sa stali obsahom v súčasnosti už renomovanej Česko-slovenskej historickej ročenky, ktorá si získala meno svojou kvalitou tak v ČR a SR, ako aj v zahraničí. V týchto mesiacoch sa pripravuje už jej ôsmy ročník. Činnosť komisie je tak pravidelne medializovaná nielen najväčšími masovo-komunikačnými prostriedkami, ale svoje aktivity propaguje a svoje zámery uskutočňuje aj prostredníctvom vlastnej ročenky, čo nemá v práci ďalších komisií obdobu.

Aj ďalšie aktivity komisie svedčia o jej podstatne širšom zábere, presahujúcom hranice úzko vymedzenej vedy. Komisia si od roku 1995 zobrala pod svoju garanciu organizovanie a čiastočne i financovanie pravidelných seminárov pre učiteľov dejepisu a občianskej nauky v Liberci. Roku 2004 sa uskutoční už 14. ročník. Podujatia sú medzi učiteľmi v SR a ČR veľmi populárne, o čom každoročne svedčí podstatne väčší záujem ako sú možnosti organizátorov ho uspokojiť.

Komisia zohráva pozitívnu úlohu pri iniciovaní a profilácii slovakistických štúdií v ČR a bohemistických štúdií v SR. V spolupráci s Nadáciou prezidentov M. Kováča a V. Havla zabezpečovala študijné pobyty doktorandov a poslucháčov pracujúcich na témach česko-slovenských vzťahov. Fakt, že v súčasnosti sa mladí doktorandi z oboch republík pod garanciou komisie uchádzajú o rôzne granty a navzájom úzko spolupracujú, svedčí o tom, že o budúcnosť česko-slovenských vzťahov na poli historických vied sa netreba obávať.

Tento záujem o dejiny susedného národa je výsledkom aj systematickej práce komisie pri propagovaní spoločnej histórie, otváraní jednotlivých problémov a ich riešení na univerzitách v SR a ČR a medzi ich poslucháčmi. Každý z členov komisie je garantom rozvoja historickej vedy z hľadiska cieľov komisie na svojom pracovisku, resp. vo svojej výskumnej špecializácii, ako aj pri organizačnej a vedecko-popularizačnej práci.

Plán ďalších podujatí komisie:

jubilejné 20. zasadanie - Stará Lesná (Vysoké Tatry)

Zasadanie sa uskutoční v dňoch 21. - 24.4.2004 v zariadení SAV. Má v pláne internou formou bilancovať dosiahnuté výsledky a pouvažovať nad koncepciou ďalšej práce, témami a novými formami činnosti komisie. Zasadanie bude sprevádzané prednáškami členov komisie o predsudkoch a stereotypoch v dejinách vzájomných vzťahov. Prednášky sú mienené ako podnet k témam ďalších zasadaní.

Na jeseň 2004 (zatiaľ 10.-12.11.2004) sa uskutoční 21. zasadanie komisie v Pardubiciach na pôde tamojšej univerzity. Témou pripravovanej sprievodnej konferencie bude Reflexia a sebareflexia urodzenosti v strednej Európe.

Na jar 2005 sa predpokladá 22. zasadanie komisie v Martine s vedeckým podujatím na ešte bližšie neurčenú tému z česko-slovenských vzťahov v 20. storočí.

Na jeseň 2005 je naplánované 23. zasadanie komisie na pôde Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho obsahom bude Česko-slovenské historické fórum s prezentáciou konkrétnych výsledkov, tém, výskumných a metodických problémov a zámerov slovenskej historiografie od roku 1989, a to aj v konfrontácii s českou historiografiou. Jednotlivé problémy budú prezentovať špičkoví slovenskí historici.

Kontaktná adresa na tajomníkov komisie:

ČR:
PhDr. Vojtech Čelko (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
E-mail: celko@usd.cas.cz

SR:
prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Filozofická fakulta UK)
tel.+ fax domov: 00421-2-63824025
E-mail: rh1918@yahoo.com