2001

OBSAH

CONTENTS - INHALT

KARLU PICHLÍKOVI IN MEMORIAM

Poslední slovo pro Karla Pichlíka (Vilém Prečan)

Za Karlem Pichlíkem (Robert Kvaček)
Ku Karlovi Pichlíkovi … (Peter Švorc)

PROTOKOLY


Materiály z konferencie "Židia v Československu (1918-1945)"

Na úvod (Eduard Nižňanský, Vladimír Goněc)

Kateřina Čapková
Židé v Čechách za první republiky
Jews in Bohemia during the First Czechoslovak Republic

Ludmila Nesládková
Židé na Moravě a Československo
Jews in Moravia and Czechoslovakia

Katarína Hradská
Židovská komunita počas prvej ČSR
The Jewish Community in Slovakia during the First Czechoslovak Republic

Peter Švorc
Židia na Podkarpatskej Rusi a československý štát v medzivojnovom období
Jews in Subcarpathian Rus and the Czechoslovak State During the Inter-war Period

Miroslav Kryl
Vztah české společnosti k Židům v době nacistické okupace
The Attitude of Czech Society Towards Jews During the Nazi Occupation

Eduard Nižňanský
Slovenská spoločnosť a židovská komunita na Slovensku 1938-1945
Slovakian Society and Jewish Community in Slovakia in 1938-1945

Yeshayahu A. Jelinek
Maďari a Židia na Podkarpatskej Rusi v dobe druhej svetovej vojny
Hungarians and Jews in the Subcarpathian Rus' during World War II

Mečislav Borák
Změny v postavení židovské městské komunity v Ostravě (1938-1945)
Changes in the Status of the Urban Jewish Community in Ostrava (1938-1945)

Andrea James
Zmeny v postavení židovskej komunity v okrese Topoľčany počas obdobia slovenského štátu
Changes in the Status of the Jewish Community in the Topoľčany District Under the Slovak State

Materiály z konference "Žena v dějinách novověku"

Na úvod (Viliam Čičaj)

Milena Lenderová
Gender history v českých zemích
Gender History in the Czech Lands

Tünde Lengyelová
Žena jako téma slovenskej historiografie
Women as a Topic of Slovak Historiography

Pavel Král
Žena ve šlechtických testamentech v 16. a 17. století
Women in Wills of the Nobility in the Sixteenth and Seventeenth Centuries

Václav Bůžek
Těhotenství ve šlechtické domácnosti na prahu novověku
Pregnancy in Aristocratic Households at the Beginning of the Modern Era

Zuzana Vášáryová
Zdravie a životospráva v bežnom živote najvyšších aristokratických vrstiev v Uhorsku, na prelome 16. a 17. storočia
Health and Diet in the Every-day Life of the Top Aristocratic Classes in Hungary at the Turn of the Seventeenth Century

Marie Ryantová
Vzdělanostní úroveň raně novověkých šlechtičen ve světle štambuchů
The Educational of the Early Modern Nobility in the Light of "Stammbuchs"

Pavel Marek
Matka a syn
Mother and Son

Miloslav Kamenický
Uršulínky, notredamky a ich príchod do Bratislavy
Catholic Nuns from the Ursulines and the Congregation of Notre-Dame and Their Arrival in Bratislava

Marie Marečková
Sociální struktura samostatných žen ve východoslovenských městech na prahu novověku
The Social Structure of Independent Women in Eastern Slovak Towns on the Threshold of the Modern Era

Josef Hrdlička
Jindřichohradecké měšťanky na přelomu 16. a 17. století
Burgheresses in the Town of Jindřichův Hradec at the Turn of the Seventeenth Century

Josef Grulich
Venkovská žena v období raného novověku (16.-18. století)
Rural Women During the Early Modern Period (Sixteenth to Eighteenth Centuries)

Marie Macková
Ženy v prostředí venkovského města druhé poloviny 19. století
Women in Small Towns During the Second Half of the Nineteenth Century

Zdeněk Bezecný
Myšlenkový svět šlechtičny na přelomu 19. a 20. století
The World of Thought of an Aristocratic Woman at the Turn of the Twentieth Century

Pavla Vošahlíková
Žena a česká reklama před první světovou válkou
Women and Czech Advertising Prior to World War I

ZO ŽIVOTA KOMISIE


Slovensko-česká komisia historikov (september 2000 - august 2001) (Roman Holec)

RECENZIE. KRITIKA


Netradičný pohľad na dejiny 20. storočia (Ivan Kamenec)
Dokumenty československé zahraniční politiky (Robert Kvaček)
V minulosti se opravdu hledá a bloudí (Robert Kvaček)

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA


Jedenáctý liberecký seminář (Robert Kvaček)
Na okraj rokovania slovenských historikov (Viliam Čičaj)
Udelenie Medzinárodnej ceny Slovenskej akadémie vied Vilémovi Prečanovi (Ivan Kamenec)

BIBLIOGRAFIE


Slovacika v historiografii na území České republiky (Václava Horčáková - Kristina Rexová)
Autorský rejstřík
Názvový rejstřík
Biografický rejstřík
Geografický rejstřík
Rejstřík citovaných časopisů a sborníků
Seznam zkratek