DEJINY - ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA - ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 1996(www.dejiny.sk)

   

ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 1996

 

OBSAH

CONTENS — INHALT

Na cestu (Ivan Kamenec, Vilém Prečan) 

STUDIE. PROTOKOLY

Materiály z konference „Obnova společného státu Čechů a Slováků v roce 1945. Naděje a obavy, představy a skutečnost“

Úvodní slovo (Vladimír Goněc)

I. diskusní blok: Česká a slovenská společnost při obnově společného státu

Vilém Prečan

Promarněná příležitost nového začátku?

Vertane Gelegenheit eines neuen Anfangs?

 

Ivan Kamenec

Slovenská spoločnosť na sklonku 2. svetovej vojny  

Slowakische Gesellschaft am Ende des Zweiten Weltkrieges

 

Michal Barnovský

Ideové a politické prúdenie na Slovensku roku 1945

Ideelle und politische Strömungen in der Slowakei im Jahre 1945- 39

 

Jan Měchýř

K vývoji názorů komunistické strany na slovensko-české vztahy

The Communist Party and Slovakia (Some Notes)

 

Oľga Šrajerová

Migrácia Slovákov do českých krajín po roku 1945

Migration of Slovaks to the Czech Lands after 1945 - 50

 

Miloš Dokulil

Perspektiva kontinuity v diskontinuitní perspektivě

Perspectives of Continuation in a Discontinuous Perspective

 

Jiří Dvořák

Jižní Čechy v období 1945–1946 (Pohraničí, odsun Němců a příchod osídlenců)

Südböhmen in den Jahren 1945 – 1946 (Das Grenzgebiet, die Aussiedlung - Transfer der Deutschen und der Beginn der Besiedlung)

 

Jaromír Pavlíček

Znovuobnovená Československá republika v květnu 1945 a polská menšina na Těšínsku

Wiederentstehung der ČSR im Jahre 1945 und die polnische Minderheit im Gebiet Těšín (Teschen)

 

Jana Burešová

Reakce příznivců národně socialistické politické linie na přípravu komunistů k uchopení moci v Československu na jaře 1945

The Response of Fans of National-Socialistic Political Line to the Communists´ Preparation for Seizing Power in Czechoslovakia in Spring 1945  

 

Hubert Valášek

Opomíjené prameny ke klíčovým otázkám politického vývoje Československa v bezprostředně poválečném období. Materiály v Moravském zemském archivu

Unberücksichtigte Quellen zu den Schlüsselfragen der politischen Entwicklung  in der Tschechoslowakei in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Materialien im Mährischen Landesarchiv

 

Ladislav Takáč

Národné a „čechoslovakistické“ v zrkadle rodinného archívu Veselovcov

Slovak and „Czechoslovakist“ in Reflection of Vesel Family Archive

 

II. diskusní blok: Staré a nové elity

Ľubomír Lipták

Politické elity na Slovensku roku 1945

Political Elites in Slovakia During 1945  

 

František Svátek

„Staré“ a „nové“ elity v českých zemích ve 20. století

Die „alten“ und „neuen“ Eliten in tschechischen Ländern im 20. Jahrhundert

 

Jan Dobeš

Politické elity v Prozatímním, popř. Ústavodárném národním shromáždění

Die politischen Eliten in der Provisorischen, bzw. Verfassungsgebenden Nationalversammlung

 

Miloš Trapl

Mocenské elity v Československé straně lidové po roce 1945

Die Machteliten in der Tschechoslowakischen Volkspartei nach 1945  

 

Jan Štaigl

K niektorým otázkám existencie slovenských národných jednotiek Čs. armáde po 2. svetovej vojne

Some Questions on the Existence of Slovak National Units in the Czechoslovak Army after World War II

 

Jan Pešek

Formovanie bezpečnostného aparátu na Slovensku v priebehu roku 1945

Formierung der Sicherheitsorgane in der Slowakei im Laufe des Jahres 1945  

III. diskusní blok: Problémy státoprávního uspořádání, práva a spravedlnosti

Katarína Zavacká

K otázkám štátoprávného usporiadania, práva a spravodlivosti

Some Problems of State–Law Arrangement, Law and Justice

 

Vladimír Goněc

Postavení práva, problémy spravedlnosti, decentralizace, samosprávy a federalismu

Die Stellung des Rechts, die Probleme der Gerechtigkeit, der Dezentralisation, der Selbstverwaltung und des Föderalismus

 

Jozef Beňa

Slovensko a nová, obnovená ČSR

Slowakei und die erneuerte ČSR

 

Karel Jech

Ke vztahu mezi ústavními orgány ČSR a Slovenskou národní radou 1944–1946

On the Relationship between Constitutional Bodies of the Czechoslovak Republic and the Slovak National Council during the Years 1944–1946  

 

Jaroslav Vaculík

Představy poválečné sociální demokracie o uspořádání česko-slovenského poměru  

Die Vorstellungen der Sozialdemokratischen Partei über die Ordnung des tschechisch-slowakischen Verhältnisses in der Nachkriegszeit  

 

ZO ŽIVOTA KOMISIE

Slovensko-česká komisia historikov (november 1994 – jún 1996) (Roman Holec)  

Z prejavov prednesených na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe 22. novembra 1994 (Ivan Mjartan, Vilém Prečan, Ivan Kamenec)

Menoslov členov Slovensko-českej/Česko-slovenskej komisie historikov

 

RECENZIE. KRITIKA

Zo slovenských historických ročeniek a periodických zborníkov (Roman Holec)

Dokumenty československé zahraniční politiky. Vznik Československa 1918 (Robert Kvaček)

Prameny k dějinám československé krize 1967–1970 (Jindřich Pecka)

Ľudovít Hallon: Industrializácia Slovenska 1918–1938. Rozvoj alebo úpadok? (Roman Holec)

Robert Sak: Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914–1920) (Robert Kvaček)  

Miroslav Fabricius, Roman Holec, Jan Pešek, Ondrej Virsik: 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry (Ľudovít Hallon)

Peter Švorc: Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi, II. (1918–1946) (Roman Holec)

Zdeněk Hojda, Jiří Pokorný: Pomníky a zapomníky (Robert Kvaček)

 

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA

Slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Rudolf Chmel)

XI. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti (Ján Lukačka)

Valná hromada Historického klubu 28. února 1996 (Jiří Kocian)

 

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ

Z korespondence

Prestrelka

Učebnice

 

BIBLIOGRAFIE

Slovacika v edicích na území České republiky (Václava Horčáková ve spolupráci s Kristinou Rexovou)  

Rejstřík autorský a názvový

Rejstřík geografický

Rejstřík personální

Seznam citovaných časopisů a sborníků uváděných v bibliografii ve zkrácené formě

Seznam nejdůležitějších zkratek