DEJINY - ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA  - ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 1997(www.dejiny.sk)

   

ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 1997

 

OBSAH

CONTENS — INHALT

PROTOKOLY

Materiály z konference „Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1939“

Na úvod (Michal Danilák, Vladimír Goněc, Peter Švorc)

Josef Harna

Česká a slovenská historiografie a publicistika o Podkarpatské Rusi 

Czech and Slovak Historiography and Political Reporting on Sub-Carpathian Rus 

 

Michal Danilák

Ukrajinská historiografia po 2. svetovej vojne o dejinách Podkarpatskej Rusi 

The Ukrainian Historiography of Sub-Carpathian Rus History after World War II 

 

Roman Holec

Postoj Čechov a Slovákov k Rusínom v predvečer prvej svetovej vojny 

The Attitudes of Czechs and Slovaks Towards Ruthenians on the Eve of World War I 

 

Peter Švorc

Začlenenie Podkarpatskej Rusi do ČSR (1918–1920) 

Die Eingliederung Karpatenrutheniens in die ČSR (1918–1920) 

 

František Kolář

Podkarpatská Rus na Pařížské mírové konferenci 

Sub-Carpathian Rus at the Paris Peace Conference  

 

Vladimír Goněc

Autonomie Podkarpatské Rusi jako problém úrovně práva a právního myšlení 

The Autonomy of Sub-Carpathian Rus as a Problem of Legal Standards and Legal Thought 

 

Michal Barnovský

Niekoľko poznámok k stranícko-politickej štruktúre na Podkarpatskej Rusi 

Notes on the Party Political Structure in Sub-Carpathian Rus

 

Juraj Žadanský

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v rámci celkového hospodárskeho a sociálneho vývoja Podkarpatskej Rusi 

Sub-Carpathian Agriculture and Forestry  

 

Jan Rychlík

Zapojení železnic Podkarpatské Rusi do sítě drah Československa 

Railways of the Sub-Carpathian Rus and its Connection into the Railway Network of Czechoslovakia  

 

Miron Sisák

Tlač Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919–1938 

Press in Sub-Carpathian Rus, 1919–1938  

 

Jana Burešová

Některé projevy vztahu Čechů a Podkarpatské Rusi v prvních letech existence Československé republiky

Some Aspects of the Relationship of Czechs to Sub-Carpathian Rus in the Early Years of the Czechoslovak Republic  

 

Petr Skala

Spolek karpatoruských studentů Vozrožděnije 

Verein der karpatoruthenischen Studenten Wozrozhdenije  

 

Bohdan Zilynskyj

Poznámky k českému výzkumu dějin meziválečné Podkarpatské Rusi 

Remarks on Historical Research in the Czech Republic on Interwar Sub-Carpathian Rus  

 

Ladislav Suško

Podkarpatská Rus jako autonómna krajina pomníchovskej –  druhej ČSR 

Karpatenruthenien in den Krisenjahren 1938–1939  

 

Mečislav Borák

Obrana Podkarpatské Rusi (říjen 1938 – březen 1939) 

Die Verteidigung des Karpatenrutheniens (1938–1939)  

 

Mikuláš Mušinka

Moskovský „proces“ s členmi vlády Karpatskej Ukrajiny 

The Moscow „Trial“ of Members of the Carpathian Ukraine Government  

 

ŠTÚDIE

Natália Krajčovičová

K otázke zamestnávania legionárov v štátnych a verejných službách v prvých rokoch ČSR 

Zur Frage der Anstellung der tschechoslowakischen Legionäre im Staats- und öffentlichen Dienst in den ersten Jahren der ČSR  

 

DOKUMENTY

Vilém Prečan

Záznam o zasedání Ústředního výboru KSČ 17. a 18. července 1945 

 

ZO ŽIVOTA KOMISIE

Slovensko-česká komisia historikov (jún 1996–júl 1997) (Roman Holec)  

Seminár k vzniku ČSR v roku 1918 (Roman Holec)

Seminár občiansky a národnostný princíp v československej demokracii (1918-1938) (Roman Holec)

Stanovisko Slovensko-českej (Česko-slovenskej) komisie historikov k práci Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov 

 

RECENZIE. KRITIKA

Slovenské dejiny v najnovších syntetických prácach (Ivan Kamenec) 

Slovensko vo vojenských dejinách 20. storočia (Peter Švorc

Jedna úvaha nad dvoma knihami (Stanislav Sikora) 

 

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA

Budování slovakistiky na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Ivo Pospíšil)  

Správa o stave bohemistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (Roman Holec)  

Slovakistika na Univerzitě Palackého v Olomouci (Jindřich Schulz) 

Liberecké semináře (Robert Kvaček

 

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ

Quasihistória  

Z protokolu jednání Evropského parlamentu