DEJINY - ČESKO-SLOVENSKÁ KOMISIA  - ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 1998 (www.dejiny.sk)

   

ČESKO-SLOVENSKÁ HISTORICKÁ ROČENKA 1998

OBSAH

CONTENS — INHALT

PROTOKOLY

Materiály z konference „Češi a Slováci 1948–1967“

Úvodem (Vladimír Goněc)

Státoprávní a politické poměry

Katarína Zavacká

Metamorfózy štátoprávneho postavenia Slovenska v rokoch 1948–1967 

Metamorphoses in the Constitutional Standing of Slovakia within Czechoslovakia between 1948 and 1967 

 

Miloš Trapl

Názory představitelů českého a slovenského poúnorového exilu na budoucí uspořádání státu 

Effects of the Opinions of the Leaders of the Czech and Slovak Post-February Exile Movement on the Future Organization of the State  

 

Jan Pešek

Centralizmus po stranickej línii. Vzťah vedenia KSČ a KSS po februári 1948 

Centralism Along Party Lines. Relations between the Leaderships of the KSČ (Communist Party of Czechoslovakia) and the KSS (Communist Party of Slovakia) after February 1948 

 

Jiří Kocian

K problematice vzájemných vztahů Čechů a Slováků v poúnorovém období (1948–1949) 

Questions of the Relations between Czechs and Slovaks in the Post-February Era (1948–1949) 

 

Jozef Žatkuliak

K postaveniu slovenských národných orgánov roku 1956 

On the Status of Slovak National Organs in 1956  

 

Jozef Beňa

Rozsudok nad slovenskými „buržoáznymi nacionalistami“ z roku 1954 a forma štátneho zriadenia ČSR a ČSSR v rokoch 1948–1967 

Verdict on the Slovak Bourgeois Nationalists in 1954 and the Form of State System of the Czechoslovak Republic and Czechoslovak Socialist Republic in the Years of 1948–67 

 

Marína Zavacká

Buržoázni nacionalisti? Slovenskí komunisti 

Bourgeois Nationalists? Slovak Communists

 

Michal Štefanský

Narastanie konfliktov v slovensko-českých vzťahoch a ich genézia (1966–1967) 

Growing Conflicts in Czech-Slovak Relations  

 

Dušan Janák

K legislativním a politickým aspektům táborů nucené práce v českých zemích a na Slovensku 1948–1954 

Legislative and Political Aspects of Forced Labour Camps in the Czech Lands and Slovakia (1948–1954)  

Národnostní a menšinové vztahy

Jozef Kiss

Maďarská menšina v reformnom hnutí (1964–1967) 

The Hungarian Minority in the Reform Movement 

 

Oľga Šrajerová

Slováci v českých krajinách v rokoch 1948–1967 

Slovaks in the Czech Lands between 1948–1967  

 

Helena Nosková

Slovenští a čeští reemigranti z Rumunska v českých zemíchv letech 1948–1950 

Slovak and Czech Re-Emigrants from Romania in the Czech Lands between 1948–1950  

 

Jiří Dvořák

Vztahy Čechů a Slováků na území bývalého českobudějovického a jihočeského kraje v letech 1948–1967 

The Relations between Czechs and Slovaks in the Former District of České Budějovice and the South Bohemian Administrative Region from 1948 to 1967  

 

Jan Štaigl

K otázke zastúpenia Slovákov v dôstojníckom zbore československej armády po februári 1948 

Questions of the Representation of Slovaks in the Officer Corps of the Czechoslovak Army After February 1948  

 

Pavol Matula

Českí profesori a Vysoká škola technická v Košiciach do roku 1967 

Czech Professors and the Technical University in Košice through 1967  

 

Jaroslav Vaculík

Tlak nové moci vůči českých a slovenským reemigrantůmpo únoru 1948 

The New Power's Pressure on Czech and Slovak Re-Emigrants Following February 1948  

Hospodářské otázky

Zdeněk Jirásek

Problémy ekonomického vývoje Československa a jeho institucionálního zabezpečení v letech 1948–1967 

Problems of Economic Development in Czechoslovakia and Its Institutional Safeguards from 1948 to 1967  

 

Michal Barnovský

Determinanty a problémy industrializácie Slovenska 

Determinants and Problems in the Industrialization of Slovakia  

 

Miroslav Londák

Industrializácia Slovenska a tendencie k samosprávnemu riadeniu ekonomiky na Slovensku po februári 1948 

The Industrialization of Slovakia and a Tendency towards Autonomous Economic Management in Slovakia after February 1948  

 

Václav Průcha

Zmírňování rozdílů v ekonomické úrovni mezi Slovenskem a českými zeměmi v letech 1948–1967

Lesening the Differences in the Economic Levels of Slovakia and the Czech Lands between 1948 and 1967  

 

Drahomír Jančík, Tomáš Kalina

Organizace peněžnictví při přechodu k direktivnímu řízení národního hospodářství a její odraz na česko-slovenském poměru 

The Banking at the Origin of Directive Planned Economy and Its Reflection into the Czech and Slovak Relations  

 

Ivan Jakubec

Česko-slovenské vztahy z hlediska dopravní infrastruktury1948–1967 

Czech-Slovak Relations from the Point of View of the Transportation Infrastructure  

 

Jana Burešová

Zemědělství v českých zemích a na Slovensku v podmínkách „kolektivizace“ 1949–1960 

Agriculture in the Czech Lands and Slovakia under Conditions of "Collectivization", 1949–1960  

Kulturní sféra

Elena Londáková

Slovenské predjarie 

The Myth and Reality of the Slovak Intelligentsia in Czechoslovakia Before 1956  

ZO ŽIVOTA KOMISIE

Slovensko-česká komisia historikov (júl 1997–august 1998) (Roman Holec)

RECENZIE. KRITIKA

Niekoľko poznámok k vývoju slovenskej historiografie po roku 1989, alebo o peripetiách jednej novej tradície (Ivan Kamenec) 

Dušan Kováč: Slováci – Česi – dejiny (Josef Harna)

Syntéza o dejinách česko-slovenských vzťahov v 20. storočí a jej problémy (Ivan Kamenec)

Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy (Šárka Toncrová)  

Pražská slovakistika a její dějiny (Michal Lukeš, Michal Stehlík)  

Kronika října 1918 (Robert Kvaček)  

Vojenská historická veda na Slovensku v publikačnej tvorbe Vojenského historického ústavu (Mária Stanová)  

Jan Pešek: Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948–1953 (Peter Zelenák)  

Jan Pešek, Michal Barnovský: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953 (Stanislav Sikora)  

Obyvateľstvo Karpatskej kotliny I. (Libuša Franková)  

Štěpán J. Kolafa: Tolstoj a Björnson ve slovenském zápase proti maďarizaci (Roman Holec)  

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA

Česko-slovenský seminář poosmé (Robert Kvaček) 

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ

Podivné českoslovenství (Karel Pichlík)  

O (slávnej) antike a (úbohej) súčasnosti (Roman Holec)  

bibliografia

Bohemika v historiografii na území Slovenskej republiky (Alžbeta Sedliaková)  

Register autorský a názvový 

Register geografický 

Register personálny 

Zoznam citovaných časopisov a zborníkov uvádzaných v bibliografii v skrátenej forme 

Zoznam nejdôležitejších skratiek