GEMERSKO-MALOHONTSKÁ VLASTIVEDNÁ SPOLOČNOSŤ

do roku 1991 - Gemerská vlastivedná spoločnosť

Sídlo a adresa

Adresa: Tompovo nám. 24, 979 80 Rimavská Sobota, Slovakia

Rok založenia: 1966

Charakteristika

Dobrovoľná, nezávislá, nadideologická, nadstranícka a nadnáboženská regionálna vlastivedná spoločnosť s ťažiskovým zameraním a pôsobnosťou na území historického Gemera a Malohontu. V duchu svojich zásad a v záujme svojich cieľov spolupracuje so štátnymi, samosprávnymi, vedeckými, kultúrnymi, školskými, spoločenskými, cirkevnými a inými orgánmi a inštitúciami, ako aj jednotlivcami v oblasti Gemera-Malohontu, Slovenskej republiky, prípadne i v zahraničí, ktoré a ktorí majú nejaký vzťah k predmetu jej záujmu.

Hlavné poslanie

Organizovanie vedeckého výskumu, zhromažďovanie, popularizácia a propagovanie všetkých otázok vlastivednej povahy, dotýkajúcich sa územia pôsobnosti GMVS, ako aj ľudí a udalostí z tohoto územia pochádzajúcich, alebo majúcich k nemu akýkoľvek priamy vzťah, najmä však v oblasti archeológie, histórie, národopisu, literárnej vedy, jazykovedy, umenovedy, pedagogiky, kultúrnych, historických a technických pamiatok, prírodných, technických a iných vied. Podpora ochrany duchovného i hmotného dedičstva minulých generácií, živej i neživej prírody, ako aj životného prostredia obcí, miest a celého regiónu Gemera-Malohontu. Vytváranie priestoru pre rozvoj a prezentáciu miestneho4 slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ako aj všetkých foriem ľudového umenia.

Riadiace orgány

Konferencia; Predseda GMVS; Výbor; Revízna komisia.

Členstvo

Členom GMVS sa môže stať každý záujemca starší ako 15 rokov, ktorý podá Výboru prihlášku, čím sa záväzne osvedčí, že súhlasí so stanovami GMVS a je ochotný podľa svojich schopností a možností podieľať sa na jej činnosti a bude na tomto základe prijatý Konferenciou. Členstvo v GMVS je individuálne alebo kolektívne.

Z doterajšej činnosti GMVS

Zakladateľom, prvým predsedom a čestným predsedom GMVS bol PhDr. Július BOLFÍK. Pod jeho vedením sa GMVS konštituovala a pôsobila celých 25 rokov (od jej vzniku v roku 1966 až do roku 1991).

Tlačovým orgánom a zároveň "kronikou" GMVS so štvrťročnou periodicitou je časopis Obzor Gemera-Malohontu, ktorý sa do roku 1991 nazýval Obzor Gemera. Doteraz vyšlo 25 kompletných ročníkov. (K prvým desiatim bol v podobe samostatného čísla vydaný aj Register.) V súčasnosti je však jeho vydávanie kvôli nedostatku finančných prostriedkov de facto pozastavené.

Jedným z hlavných prostriedkov pôsobenia GMVS na verejnosť bola a je vydavateľská činnosť. V edícii Gemersko-malohontské, respektíve Gemerské vlastivedné pohľady vyšlo doteraz približne 90 samostatných knižných titulov, prevažne s historickým, literárnovedným, etnografickým, ale aj iným obsahovým zameraním, vrátene zborníkových radov Vlastivedné štúdie Gemera (8 zväzkov), Gemer - národopisné štúdie (4 zväzky) a Literárne postavy Gemera (4 zväzky).

Prehľad práce a publikácií GVS z oblasti historických vied za prvé dve desaťročia jej činnosti bol uverejnený v roku 1984 v Historickom časopise (roč. 32, č. 4, s. 627 - 633) a v roku 1985 v časopise Obzor Gemera (roč. XVI, č. 3, s. 142 - 146). V súčasnosti je edičná činnosť GMVS dosť nepravidelná. Z posledných diel knižnej produkcie, na ktorých sa vydavateľsky podieľala, možno spomenúť napríklad monografiu Leona Sokolovského Stručné dejiny Malohontu do roku 1803 (Martin, Gradus 1997, 170 strán) a zborník z vedeckého sympózia konaného pri príležitosti 5. výročia založenia akciovej spoločnosti TAURIS Rimavská Sobota pod názvom Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska (Martin, Gradus 1999, 320 strán).

Za vyše tridsať rokov doterajšej existencie bola GMVS iniciátorkou, organizátorkou a spoluusporiadateľkou množstva vedeckých sympózií, odborných konferencií a populárnovedných podujatí. Poskytla tak dôstojné možnosti na prezentáciu rozličných výročí, osobností a javov, riešenie celospoločensky aktuálnych otázok a iných podobných problémov. O väčšine z nich sú zachované správy a materiály v jednotlivých číslach Obzoru Gemera, respektíve Gemera-Malohontu. Z niektorých vyšli dokonca samostatné zborníky príspevkov.

GMVS má tiež zásluhu na navrhnutí, realizácii a inštalovaní desiatok pomníkov, búst, pamätných tabúľ a ďalších umeleckých pripomienok rodákom a dejateľom kultúrneho, spoločenského, politického i vojenského života, z ktorých mnohí prekročili svojím významom hranice gemersko-malohontského regiónu, ba neraz i Slovenska.

Aj keď v ostatnom čase bolo nevyhnutné mnohé z predchádzajúcich aktivít GMVS pre akútny nedostatok peňazí, potrebných na jej existenciu, utlmiť, sú ešte jednotlivci, ktorí sa snažia robiť všetko preto, aby nezanikla. V tomto smere privítame dobre myslenú radu i pomocnú ruku, či dokonca sponzorský dar od každého, kto by chcel a vedel pre ďalšie udržanie a obrodenie GMVS urobiť niečo pozitívne. Vaše prípadné ohlasy môžete kedykoľvek posielať na e-mailovú adresu: sokolovsky@fphil.uniba.sk


Späť na WWW stránku Vedecké spoločnosti a spolky...

Stránka je pod stálou rekonštrukciou! (2235 bytes)