Historický odbor Matice slovenskej


bol obnovený na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 11. 12. 1992. Zúčastnilo sa ho 50 účastníkov, ktorí zvolili čestného predsedu dr. Bela Pollu, DrSc., za predsedu PhDr. Rhicharda Marsinu, DrSc., a členov výboru.

Výbor preformuloval a schválil niektoré časti Stanov HO MS (sú publikované v Historickom zborníku 6, 1996, s. 166-172. Historický odbor MS je dobrovoľným združením profesionálnych historikov, archeológov, archivárov, ako aj záujemcov o históriu. Je súčasťou Matice slovenskej a ako vedecký odbor sa podieľa na plnení vedeckovýskumných úloh MS.

Uskutočňuje základný a aplikovaný výskum slovenských dejín, uskutočňuje a garantuje výskum regionálnych dejín Slovenska, ako aj dejín miest a obcí, je nápomocný pri ochrane slovenského kultúrneho a historického dedičstva tak doma, ako aj v zahraničí, popularizovaním výsledkov svojej vedeckovýskumnej činnosti sa aktívne podieľa na formovaní historického a národného vedomia občanov SR, spolupracuje s vedeckými inštitúciami a jednotlivcami tak doma, ako aj v zahraničí, v rámci edície Spisy Historického odboru MS pripravuje na vydanie monografie, zborníky, zbierky dokumentov, memoáre, vydáva odborný časopis Historický zborník.


Výbor HO MS zvolený na Valnom zhromaždení 5. 12. 1997

Predseda: Richard Marsina

Čestný predseda: Belo Polla

Podpredseda: Róbert Letz

Tajomník: Ján Bobák

Hospodár: Martin Homza

Členovia výboru: Jozef Baďurík, Július Bartl, Viliam Judák, Titus Kolník, Anna Magdolenová, Peter Mulík, Milan Podrimavský

Náhradní členovia: Ján Dubovský, Martin Homza, Marián Tkáč

Dozorný výbor: Pavol Parenička (predseda), Karol Fremal, Melánia Kadlečíková, Ján Šulavík (náhradný člen)


Späť na WWW stránku Vedecké spoločnosti a spolky...

Stránka je pod stálou rekonštrukciou! (2235 bytes)