Spoločnosť slovenských archivárov

je dobrovoľná stavovská záujmová organizácia archivárov, ktorá vznikla 21. 12. 1989. Členom Spoločnosti môže byť každý, kto sa profesionálne zaoberá alebo zaoberal archívnou činnosťou. Združuje členov k spoločnému úsiliu na rozvíjaní slovenského archívnictva, prispieva k zvyšovaniu úrovne práce v oblasti archívnictva, je platformou na výmenu poznatkov a skúseností a odbornej výmeny názorov. Usporadúva odborné konferencie, semináre, spoločenské podujatia a organizuje exkurzie a študijné zájazdy. (Zo Stanov Spoločnosti slovenských archivárov)

Predseda: PhDr. Veronika Nováková

Podpredseda: PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Tajomník: Mgr. Milan Mišovič

Kontaktná adresa: Slovenský národný archív, Bratislava

Spoločnosť vydáva bulletin Fórum archivárov.


Späť na WWW stránku Vedecké spoločnosti a spolky...

Stránka je pod stálou rekonštrukciou! (2235 bytes)