ARTICLES:

 

 1. Niektoré interpretácie Mníchova historiografiou SRN. (Several Interpretations of Munich by the Historiography in Western Germany.) In: Archeológia – História – Geografia. Nitra 1992, p.3-34. (slovak)
 2. Totalitarizmus a fašizmus. (Totalitarism and Fascism.) In: Studia historica Nitriensia I. Nitra 1993, p.40-60. (slovak)
 3. Nationale und liberale Bewegungen in der Slowakei in der ersten Hälfe des 19.Jahrhunderts. In: Karlsruher pädagogische Beiträge 32/1994, p.22-33. (Karlsruhe, Germany)
 4. K.D.Bracher a jeho interpretácia fašizmu. (K.D.Bracher and his interpretation of Fascism.) In: Studia historica Nitriensia II. Nitra 1994, p.67-87. (slovak)
 5. – SLNEKOVÁ, V.:  Autonomistický blok. (The Autonomous Bloc of the Slovak National Party and the Hlinka Slovak People´s Party.) In: Soudobé dějiny, 6/1994, p.763-770. (Prague - Czech Republic)
 6. K niektorým problémom vzťahu politickej ideológie a politiky v 20.storočí. (Intencionalisti a funkcionalisti v historiografii SRN). In: Studia historica Nitriensia III. Nitra 1994, s.63-74. (slovak)
 7. Fašizmus a úloha stredných vrstiev (sociologické a psychologické teórie).  [Fascism and the role of the middle class (social and psychological theories)]. In: Studia historica Nitriensia IV. Nitra 1996, p.17-56. (slovak)
 8. Die Slowakei heute – Politik ohne Perspektive? In: Beiträge zur deutschen und slowakischen Pädagogik. Freiburg im Breisgau 1995, p.31-39. (Germany)
 9. - SLNEKOVÁ, V.: Deportácie Židov za autonómie Slovenska 4.-5.11.1938. (The Jewish Deportations of 4-5 November 1938 during the Autonomy of Slovakia.) In: Studia historica Nitriensia V. Nitra 1996, p.66-184. (slovak)
 10. K problému vzťahu Slovákov a Čechov v období II.ČSR. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Historica 27, 1996, p.189-204. (Czech Republic)
 11. Demokracia a nacionalizmus. (Democracy and Nationalism.) In: Studia historica Ntriensia V. Nitra 1996, p.227-246. (slovak)
 12. Das Wartburgfest 1917 aus der Sicht von Ján Kollár. In: Beiträge zur deutschen und slovakischen Pädagogik. Freiburg im Breisgau 1996, p.96-111. (Germany)
 13. „Historikerstreit“ v SRN po desiatich rokoch. („Historikerstreit“ in Germany after ten years.) In: Listy. Hradec Králové 1996, p.87-101. (Czech Republic).
 14. Ohlas deportácii Židov za autonómie Slovenska v európskej nemecky písanej tlači. (Reaction to the Deportations of Jews under the Autonomus Slovak Government in the European German Speaking Press.) In: Studia historica Nitriensia VI/1997, p.69-80. (slovak).
 15. Slovenská účasť vo vojne proti Poľsku 1939. Občan Slovenska v zajatí propagandy vtedajších vládnych predstaviteľov. Úvahy a dokumenty. (Slovak Participation in the War against Poland in 1939. The Slovak Citizens as the Victim of Propaganda of the Then Government Representatives. Essays and Documents.) In: Studia historica Nitriensia VI/1997, p.169-216. (slovak)
 16. Die Deportation der Juden in der Zeit der autonomen Slovakei im November 1938. In: Jahrbuch fűr Antisemitismusforschung 7/1998, p.20-45. (Berlin – Zentrum für Antisemitismusforschung)
 17. Voľby do snemu Slovenskej krajiny v roku 1938. (Elections to the Slovak Assembly in 1938.) In: Studia historica Nitriensia VII/1998, p.163-204. (slovak).
 18. Deportácie Židov zo Slovenska v novembri 1938 v hláseniach styčných dôstojníkov. (The Jewish Deportations from Slovakia in November 1938 in the Liaison Officers Reports.) In: Studia historica Nitriensia VII/1998, p.259-286. (slovak)
 19. -SLNEKOVÁ, V.: Die Abschiebung der Juden aus der Slowakei im November/Dezember 1938. In: Karlsruher Pädagogische Beiträge 45/1998, p.117-140. (Germany – Karlsruhe)
 20.  – SLNEKOVÁ, V.:Die Deportationen der Juden in der Zeit des autonomen Landes Slowakei am 4./5.11.1938. In: Bohemia, 39, Heft 1, 1998, p.33-51.
 21. Česká komunita na Slovensku a voľby do snemu Slovenskej krajiny v roku 1938. (The Czech Community in Slovakia and the 1938 Elections to the Slovak Provincial Parliament.) In: Moderni dejiny, 7/1999, p.231-267. Prague  (Czech Republic).
 22. Intencionalisti,  funkcionalisti, začiatky holokaustu a Adolf Eichmann. („Intentionalists, Functionalists“, the Beginning of Holocaust and Adolf Eichmann.) In: Studia historica Nitriensia VIII/1999. (slovak)
 23.  - JAMES-JAMRICHOVÁ, A.: Deportácie Židov zo Slovenska v rokoch 1944/45 – niekoľko dokumentov. (Several Documents about the final phase of the Jewish deportations in 1944-45.) In: Studia historica Nitriensia VIII/1999. (slovak)
 24. Prvé deportácie Židov z územia Slovenska v novembri 1938 a úloha Jozefa Falátha a Adolfa Eichmanna. In: Židovská komunita na Slovensku. Obdobie autonómie Slovenska. Porovnanie s vtedajšími udalosťami v Rakúsku. Bratislava 2000, s.89-111.
 25. Die jüdische Gemeinde in der Slowakei 1938/39. In: Jahrbuch 2000. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Vienna 2000, p.116-134.

 

 

<< Back