Dejiny - eKnihy - Zbrane (www.dejiny.sk)  


                                       

 

Rukoväť pre určovanie zbierkových ručných strelných zbraní, ich náležitostí
 
a súvislostí

© Stanislav V.  Chytka – Milan Nosál – Ľubomír  Šlauka


                         

O B S A H

 • Úvod  

 • Základné pojmy, názvoslovie, terminológia, rozdelenie, druhov a typov  ručných strelných zbraní

 • Niektoré pojmy častí  a  príslušenstva ručných strelných  zbraní  

 • Základné  pojmy  a  terminológia  z oblasti streliva pre ručné strelné zbraní

 • Značenie, povrchová  úprava a  výzdoba ručných strelných zbraní

 • Základné pojmy z balistiky ručných strelných zbraní

 • Niektoré  dôležité  dátumy,  súvisiace s historickým vývojom ručných strelných zbraní

 • Životopisné  údaje  niektorých  puškárov, konštruktérov  a výrobcov ručných strelných zbraní

 • Zoznam niektorej použitej a odporúčanej literatúry

 

Prílohy

 • Päťjazyčný  /slovensko - nemecko -rusko - anglicko - fran-cúzsko - český / slovníček odborných termínov

 • Nemecko - slovenský slovníček odborných termínov

 • Rusko - slovenský slovníček odborných termínov

 • Anglicko - slovenský slovníček odborných termínov

 • Francúzsko - slovenský slovníček odborných termínov

 • Česko - slovenský slovníček odborných termínov

 • Zoznam niektorej použitej a odporúčanej literatúry

 • Popisy k perokresbám

 • Perokresby

 

Úvod

 

Skúsenosti autorov z pracovných aktivít v depozitoch zbraní a militárií slovenských múzeí nasvedčujú, že múzejníci bývajú čas od času postavení pred ťažko riešiteľné úlohy pri popise a katalogizácii zbierkových predmetov, ktoré do týchto kategórií patria. Platí to nielen tam, kde sa v poslednom desaťročí zbierkový fond rozšíril napr. o prírastky z0rušených izieb a kútikov bojových a revolučných tradícií (i keď ich vhodné využitie vo vyučovacom procese a pod. po zodpovedajúcej deideologizácii sa často priam samotné núkalo!). Depozitáre múzeí niekedy skrývajú staršie zbierkové predmety z tejto oblasti, ktoré sa vymykajú z bežnej muzeologickej praxe. Historici v múzeách sa tak dostávajú do situácie, v ktorej musia spravovať a spracúvať zbierky prekračujúce sumou požadovaných znalostí nielen ich odbornú erudíciu a špecializáciu, ale aj dostupné metodické materiály.

 

Podobný pohľad ponúkajú  i niektoré zbierky zbraní a militárií v súkromnom vlastníctve. (Napriek ich neverejnému charakteru ich považujeme za súčasť národného kultúrneho dedičstva, vyžadujúceho obdobnú starostlivosť ako múzejné zbierky.)  

 

Nereálnosť organizovania špecializovanej odbornej prípravy, organizačné zmeny štruktúry múzeí, dlhodobá nemožnosť riešiť finančné potreby múzejníctva, ale aj opakované legislatívne zmeny v oblasti zbraní a streliva, postihujúce aj tento typ zbierok, sú ďalšou komplikáciou zbierkotvornej (a v tejto súvislosti zrejme i reštaurátorskej) činnosti. A tak sa zbrane v našich zbierkových fondoch stávajú „nepohodlnými“, sú odsúvané na vedľajšiu koľaj záujmu a mnoho vzácnych  artefaktov je objavených len  vďaka náhode.  

 

Zanedbateľný nie je ani fakt, že ešte v nedávnej minulosti boli zbrane doslova tabuizované a predovšetkým odborných publikácií s touto tematikou bolo ako šafránu. Vieme, že človek chtivý vedenia siahne po jeho najprirodzenejšom zdroji – po knihe. A tu je ďalší  kameň úrazu. V minulosti si múzejníci v tomto odbore rozhodne nemohli sťažovať na nadbytok odbornej literatúry, dokonca aj práce našich odborníkov boli niekedy vydávané skôr  v zahraničí než doma. Po roku 1989 sa situácia zmenila v tom, že na slovenskom  (a ešte viac na susednom českom) knižnom trhu sa objavilo množstvo publikácií o zbraniach,  strelive a streľbe. Ide nielen o pôvodné práce  renomovaných domácich autorov, ale v prevažnej miere  o výpravné preklady cudzojazyčných originálov.  

 

Jedným z reálnych problémov tejto skutočnosti je to, že pri vydávaní špecializovanej prekladovej literatúry nie vždy stojí odborník a že nie je dosť dobre možné očakávať ako bežnú dostatočnú fundovanosť prekladateľa. Výsledkom je, že v  dostupných dielach nachádzame nejeden lapsus linguae alebo vecnú nepresnosť. (To má potom svoj nepríjemný dopad napr. aj v prekladoch krásnej  literatúry.) A navyše - keďže jednotné názvoslovie najmä historických zbraní nie je upravené  normou - v  mnohých prípadoch dochádza k disproporciám a sťaženej orientácii. Ak tým potom trpí úroveň katalogizácie (ale zrejme aj ohodnotenia, prípadne nákupu alebo výstavníckej prezentácie) zbierkového predmetu, nie je to vinou múzejníka.  

 

Poskytnúť úplnú a komplexnú metodologickú základňu  a metodické materiály pre diskutovanú oblasť nie je za daných okolností dosť dobre možné. Ak sa autori odhodlali k spracovaniu ponúkanej práce, museli sa nevyhnutne obmedziť iba na istú časť pomerne veľmi širokej problematiky. Najcitlivejšou je pritom bezosporu zbierkotvorná oblasť strelných zbraní; chladné zbrane ako menej citlivé boli v minulosti zrejme dôslednejšie spracúvané a aj v súčasnosti je tento okruh domácou (resp. českou) literatúrou, názvoslovím a pod. rozvinutejší. Preto im venujeme iba vyslovene okrajovú pozornosť tam, kde bezprostredne súvisia so strelnými zbraňami. Stranou pritom ponechávame aj militáriá, ktoré sa svojou podstatou zväčša z charakteristiky zbraní vymykajú (a v ktorej majú amatérski zberatelia hodní toho mena často výrazný náskok pred múzejným popisom a spracovaním zbierok), ako aj muníciu, ktorá by znamenala mimoriadne obsiahly materiál, v podstate kopírujúci odborné strelecké časopisy (Střelecká revue, Střelecký magazín, klubové zberateľské periodiká) a literatúru.  

 

Práve z týchto dôvodov vznikla nasledovná práca. Autori v nej chcú poskytnúť  stručnú a najmä prehľadnú informáciu o vývoji ručných strelných zbraní,  streliva, pomenovať základné pojmy z oblasti zbraní a streliva, balistiky,  povrchovej úpravy i výzdoby a značenia zbraní. Priblíženie sa k jednotnej terminológii touto cestou môže pomôcť pri zjednotení pohľadu na jednotlivé zbierky, ale aj pri orientácii tam, kde zbierky nie sú doposiaľ spracované.

 

Odborným pracovníkom našich múzeí je určený relatívne bohatý zoznam použitej a odporúčanej literatúry. Ak by bolo potrebné siahnuť po origináli zahraničnej publikácie, k dispozícii je  päťjazyčný prekladový slovníček niektorých odborných výrazov a samostatné slovníčky. V práci neabsentujú ani životopisné údaje o výrobcoch a konštruktéroch zbraní, puškároch a zbrojných firmách.

Ako každý prvopočiatok, aj táto práca má svoje nedostatky a určite sa v nej nájdu chybičky, chyby  i  "neslovenský" termín. To je nám jasné. Očakávame však – a bol by to jeden z nami želaných výsledkov -  že vyprovokuje jazykovedcov i expertov v odbore k reakcii, vedúcej o. i. k vytvoreniu jednotného slovenského názvoslovia v predmetnej oblasti. Naša predstava, že diskutovaný odbor potrebuje jednotnú metodiku  zbierkotvornej činnosti, by sa týmto krokom začala výrazne napĺňať- i keď jej spracovanie bude znamenať veľa ďalšej práce.

 

Ak navyše prispejeme  k tomu, aby aj  v tejto sfére spoločenského poznania,  ešte donedávna  zahalenej rúškom  tajomstva, bolo umožnené všetkým  záujemcom bez rozdielu sprístupniť kvalitné  informácie, naša práca nebola zbytočná.